Правилник о безбедности и здрављу на раду

Na osnovu člana 21. Zakona o javnim službama ( ” Službeni glasnik RS” broj  42/91 i

71/ 94), člana 31. Stav 1.tačka 2. Statuta , a u vezi člana 3. i 14. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (“Službeni glasnik RS” broj 101/05) , Upravni odbor Zavoda za smeštaj odraslih lica “Male Pčelice” – Kragujevac  na  sednici održanoj dana 23. 09.2008. godine, doneo je

 

                                               PRAVILNIK

                                    O  BEZBEDNOSTI  I  ZDRAVLJU  NA  RADU

 

OPŠTE  ODREDBE

 

Član 1.

 

Ovim Pravilnikom se u Zavodu za smeštaj odraslih lica “Male Pčelice” – Kragujevac, uređuje bezbednost i zdravlje na radu,u skladu sa normama utvrđenim pozitivnim propisima.

 

Član 2.

 

U Ustanovi se rad organizuje tako da svi zaposleni mogu obavljati radne aktivnosti bez opasnosti za život i zdravlje.

Organizovanje rada je zasnovano na zakonom i drugim pozitivnim propisima utvrđenim merama kojima se obezbeđuje bezbednost i zdravlje na radu.

 

Član 3.

 

Pravo na bezbednost i zdravlje na radu u Ustanovi imaju:

-svi zaposleni

            -korisnici koji su angažovani u okviru programa  radno-okupacione terapije, koji učestvuju u radnom procesu  i

-sva druga lica koja obavljaju rad u Zavodu, po bilo kom osnovu.

 

Član 4.

 

Zaposleni imaju pravo i dužnost da se kod zasnivanja radnog odnosa ili promene radnog mesta u Ustanovi upoznaju sa opasnostima i štetnostima na radu i da se stručno osposobe za bezbedan rad.

Zaposleni imaju pravo da se upoznaju sa sprovođenjem mera bezbednosti i zdravlja na radu.

 

 

 

Član 5.

 

Kada zbog uvođenja nove tehnologije nisu propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu na tim tehnologijama, Ustanova do donošenja odgovarajućih propisa,primenjuje opšte poznate mere bezbednosti i zdravlja na radu.

Pod opšte poznatom merom ,smatra se mera kojom se može otkloniti opasnost pri radu ili smanjiti štetnost po zdravlje zaposlenog,primenom postojećih sredstava.

 

Član 6.

 

Bezbedni uslovi rada ostvaruju se primenom savremenih organizacionih, tehničkih, zdravstvenih, socijalnih i drugih mera i sredstava ,kojima se obezbeđuje:

1.da se radna sredina projektuje,izgradi i održava tako da se rad obavlja prema prirodi posla,primenom mera zaštite od opasnosti po život i zdravlje zaposlenog,

2.da se radni uslovi prilagode fizičkim i psihičkim sposobnostima zaposlenih,a organizacija i tehnologija rada postave tako da zaposleni obavlja rad u najpovoljnijim uslovima,

3.da električne instalacije i instalacije fluida budu projektovane ,odnosno izvedene i održavane u skladu sa tehničkim propisima ,standardima i propisima o bezbednosti i zdravlju na radu,na način koji obezbeđuje potrebnu sigurnost zaposlenih,

4.da u radnim i pomoćnim prostorijama ,odnosno na mestima rada hemijske,fizičke i biološke štetnosti ne budu iznad dozvoljenih granica,a mikroklima i osvetljenje u skladu sa propisima i normativima ,tehničkim merama,standardima i propisima o bezbednosti i zdravlju na radu,

5.da mašine,alati ,oprema i druga tehnička sredstva budu projektovana,postavljena i upotrebljavana na način koji obezbeđuje potrebnu sigurnost zaposlenih,

6.da se opasne materije , koje mogu prouzrokovati profesionalna oboljenja ili povrede na radu, upotrebljavaju samo u uslovima koji obezbeđuju odgovarajuću sigurnost zaposlenih i zaštitu životne sredine,

7.da se sredstva i oprema lične zaštite upotrebljavaju samo kada ne postoji mogućnost primene drugih odgovarajućih mera bezbednosti i zdravlja na radu.

 

 

PRAVA,OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ZAPOSLENIH

 

            Prava zaposlenih

 

Član 7.

 

Zaposleni ima pravo na uslove rada koji mu obezbeđuju bezbedan rad.

Zaposleni ima pravo da obavlja rad prema zdravstvenim sposobnostima i da stručno bude osposobljen za bezbedan rad.

 

Član 8.

 

Zaposleni ima pravo na odgovarajuća sredstva lične zaštite,ako se opasnost i štetnosti ne mogu otkloniti na drugi način.

Sredstva lične zaštite zaposlenih moraju biti u ispravnom stanju.

 

 

 

Član 9.

 

Vrsta sredstava lične zaštite i poslovi za čije obavljanje je potrebno njihovo korišćenje utvrđuju se kolektivnim ugovorom ili drugim opštim aktom.

 

Član 10.

 

Zaposleni ima pravo da odbije da radi, u slučajevima i po proceduri utvrđenoj zakonom,  ako mu preti neposredna opasnost po život i zdravlje,zbog toga što nisu sprovedene propisane bezbednosti i zdravlja na radu za vreme dok se one ne sprovedu.

 

Član 11.

 

Zaposleni ima pravo da zahteva ostvarivanje svojih prava u vezi sa bezbednošću i zaštitom zdravlja na radu.

Zahtev za ostvarivanje prava zaposleni podnosi Odboru za bezbednost i zdravlje na radu.

Ako se po zahtevu zaposlenog ne postupi u roku od 30 dana od dana njegovog podnošenja,ili ako zaposleni smatra da tražene mere zaštite na radu nisu sprovedene ,može se obratiti i nadležnoj inspekciji rada.

 

Obaveze zaposlenih

 

Član 12.

 

Zaposleni je dužan da rad obavlja sa punom pažnjom radi bezbednosti svog života i zdravlja,kao i zaštite zdravlja i bezbednosti drugih zaposlenih u Zavodu.

 

Član 13.

 

Zaposleni je dužan da se pridržava propisanih mera bezbednosti izdravlja na radu i da sredstva lične zaštite koristi u skladu sa utvrđenom namenom.

 

Član 14.

 

Pre početka rada ,zaposleni je dužan da proveri ispravnost sigurnosnih uređaja,oruđa za rad i sredstava lične zaštite.

O uočenim nedostacima ,kvarovima ili drugim pojavama koje bi mogle da ugroze zdravlje i bezbednost na radu ,zaposleni je dužan da odmah obavesti neposrednog rukovodioca.

 

Član 15.

 

Zaposleni je dužan i:

-da se stručno osposobljava i da stalno upotpunjava i usavršava svoja znanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,

-da pravilno rukuje oruđem za rad i opasnim materijama,postupa po uputstvu proizvođača,uputstvu za bezbedan rad i sprovodi mere bezbednosti i zdravlja na radu,

-da namenski koristi sredstva i opremu lične zaštite ,da sa njima pažljivo rukuje i održava ih u ispravnom stanju,

-da radi na način kako je to tehnologijom procesa rada utvrđeno,

-da odmah obavesti neposrednog rukovodioca o kvarovima i nedostacima koji bi mogli ugroziti bezbednost na radu,

-da svoje radno mesto održava čisto i u ispravnom stanju,

-da odmah prijavi svaku povredu na radu,

-da za vreme rada ne konzumira alkohol i druga sredstva zavisnosti i

-da se podvrgne proveri da li je pod dejstvom alkohola i drugih sredstava zavisnosti.

 

Odgovornost zaposlenih

 

Član 16.

 

Zaposleni koji se ne pridržava propisanih mera bezbednosti i zdravlja na radu čini povredu radne obaveze.

Zaposleni koji se ne pridržava propisanih mera o bezbednosti i zdravlju na radu ,ne koristi sredstva lične zaštite ili odbije da postupa po uputstvima neposrednog rukovodioca  ili lica zaduženog za bezbednost na radu, može biti udaljen sa radnog mesta.

            Obaveze i odgovornosti direktora

 

Član 17.

Direktor, obezbeđuje uslove za organizovanje i sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja na radu u Ustanovi,u skladu sa tehničko-tehnološkim i organizacionim potrebama.

U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu direktor ima pravo:

-da prati stanje sprovođenja mera bezbednosti i zdravlja na radu;

-da prati izvršavanje godišnjeg programa mera bezbednosti i zdravlja na radu;

da prati rad lica zaduženog za bezbednost  i zdravlje na radu;

-da vrši nadzor nad primenom mera po periodičnim pregledima i ispitivanjima u Zavodu i

-da upozori zaposlenog i donese rešenje o prestanku radnog odnosa zbog povrede radne obaveze iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 

 

Član 18.

 

Direktor,je dužan da:

-utvrdi obim i rokove pregleda i ispitivanja oruđa za rad,električnih instalacija fluida,postupak njihovog održavanja u ispravnom stanju i vođenje evidencije o održavanju, na predlog lica zaduženog za bezbednost i zdravlje;

-donese program mera za sprovođenje i unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu;

 

-donese godišnji program osposobljavanja zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;

-utvrdi način osposobljavanja lica za bezbedan rad i zdravlje na radu, u skladu sa propisima;

-utvrdi slučajeve i način provere zaposlenih pod uticajem alkohola ili drugih sredstava zavisnosti;

-informiše Upravni odbor o uočenim problemima u sprovođenju mera bezbednosti i zdravlja na radu;

-sarađuje sa inspekcijom rada i drugim nadležnim organima;

-donese akt o radnim mestima sa posebnim rizicima rada odnosno da donese akt o proceni rizika na način i po postupku propisanim zakonom i

-vrši druge poslove iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koji su utvrđeni pozitivnim propisima ako njihovo vršenje,prava,obaveze i odgovornosti nije preneo na druga lica.

Član 19.

 

Direktor se ne oslobađa odgovornosti bez obzira da li je preneo ovlašćenja,prava, obaveze i odgovornosti na drugog zaposlenog.

 

Član 20.

 

U sprovođenju mera bezbednosti i zdravlja na radu, rukovodilac službe  ima sledeća prava i obaveze:

1.da zabrani rad u delu Zavoda kojim rukovodi,ukoliko je došlo do neposredne opasnosti po život i zdravlje zaposlenih;

2.da predloži licu zaduženom za bezbednost i zdravlje zabranu rada zaposlenih koji se ne pridržava propisanih mera zaštite na radu i upustva,koji ne koristi sredstva i opremu lične zaštite,ili odbije da postupi po upustvu za bezbedan rad.

3.da vrši kontrolu izvršavanja obaveza iz oblasti bezbednosti  i zdravlja na radu,neposrednih izvršilaca

4.da prdloži direktoru preduzimanje hitnih mera u slučaju  da zaposleni odbije da radi jer nisu obezbeđene propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu;

5.da sprovodi programa mera bezbednosti i zdravlja na radu i obaveze utvrđene opštim aktima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i

 

Odgovoran je za stanje sprovođenja mera bezbednosti i zdravlja u svom organizacionom delu.

 

 

Član 21.

 

U sprovođenju mera bezbednosti i zdravlja na radu ,prava i obaveze rukovodioca službi su sledeća:

1.da otkloni nedostatke utvrđene rešenjem inspekcije rada i o tome obavesti direktora;

2.da svakodnevno, pre početka i u toku rada rada kontroliše ispravnost oruđa za rad,uređaja i alata,i ispravnost zaštitnih uređaja na oruđima za rad;

3.da se stara da se oruđa za rad,uređaji i alati koriste na način na koji je to propisano u skladu sa tehnologijom procesa  rada;

4.da odmah preduzme mere za otklanjanje kvarova i drugih nedostataka koji bi mogli ugroziti bezbednost na radu i obustavi rad na određenom radnom mestu dok se ne otklone nedostaci;

5.da novozaposlenog ili pri raspoređivanju odnosno određivanju konkretnih zadataka,upozna sa opasnostima,štetnostima i merama zaštite na radu, organizacijom rada i upustvom za rukovanje oruđima i uređajima;

6.da na vidnom mestu istakne upustva za bezbedan rad,

7.da se stara da se oprema i sredstava zaštite namenski koriste i da ih upotrebljavaju samo zaposleni kojima je poverena;

8.da podnese prijavu direktoru Ustanove protiv zaposlenog ,koji se ne pridržava propisanih mera bezbednosti i zdravlja na radu i uputstava i koji ne koristi sredstva i opremu lične zaštite ,ili odbije da postupi po uputstvu za bezbedan rad;

9.da isključi iz upotrebe sredstva rada i sredstva lične zaštite zaposlenog ako su neispravna ili zbog nastalih promena ugrožavaju njegov život ili zdravlje;

10.da podnese prijavu direktoru Ustanove protiv zaposlenog koji je pod dejstvom alkohola ili drugih sredstava zavisnosti;

11.da kada zaposleni odbije da radi ,ako smatra da mu preti neposredna opasnost po život ili zdravlje zbog toga što nisu sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu,ako nisu postavljene propisane zaštitne naprave na oruđu na mehanizovan pogon,ili ako kvarovi i nedostaci ugrožavaju bezbedan rad,odmah preduzima mere da se nedostaci otklone;

12.da podnese prijavu protiv svakog zaposlenog koji učini povredu radne obaveze u vezi bezbednosti i zdravlja na radu predviđene opštim aktom;

13.da prijavi svaku povredu na radu u roku od 24 časa nadležnim organima,kao i da o povredi obavesti direktora;

14.obavezan je da sarađuje sa svim nadležnim licima i organima u cilju poboljšanja uslova rada i bezbednosti i zdravlja na radu;

15.odgovoran je za pristup mestima gde postoji ozbiljna i određena opasnost,gde mogu da imaju pristup samo zaposleni kojima su data odgovarajuća uputstva;

16.da zabrani upotrebu neispravnih oruđa za rad,sredstava i opreme lične zaštite i

17.da obezbedi higijenske uslove u prostorijama.

Odgovoran je za stanje i sprovođenje mera bezbednosti i zdravlja na radu u svom organizacionom delu.

 

Član 22.

 

Ustanova je dužna da zaposlene  osigura od povreda na radu ,profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom u skladu sa odredbama pozitivnih propisa.

 

Poslovi bezbednosti izdravlja na radu u Ustanovi

 

Član 23.

 

            Poslove bezbednosti i zdravlja na radu može da obavlja lice koje ima položen stručni ispit u skladu sa odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

Stručne poslove bezbednosti i zdravlja na radu može da obavlja jedan ili više zaposlenih koji imaju položen stručni ispit ili pravno lice odnosno preduzetnik koji ima licencu.

Odluku o tome da li će poslove bezbednosti i zdravlja na radu obavljati zaposleni u Ustanovi ili pravno lice ili preduzetnik,donosi direktor.

 

Član 24.

 

Lice za bezbednost i zdravlje na radu u Zavodu obavlja sledeće poslove:

-učestvuje u pripremi akta o proceni rizika;

-vrši kontrolu i daje savete direktoru u planiranju,izboru,korišćenju i održavanju sredstava za rad,opasnih materija i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;

-učestvuje u opremanju i uređivanju radnog mesta u cilju obezbeđivanja bezbednih i zdravih uslova rada;

-organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline u saradnji sa rukovodiocem odeljenja;

-organizuje preventivna i periodična ispitivanja opreme za rad u saradnji sa rukovodiocem odeljenja;

-predlaže mere za poboljšanje uslova rada,naročito na radnom mestu sa povećanim rizikom;

-svakodnevno prati i kontroliše primenu mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih na radu;

-prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima,kao i bolestima u vezi sa radom,učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;

-priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad;

-priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu;

-zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredstava za rad ,u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog;

-sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada po svim pitanjima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;

-podnosi prijavu protiv svakog zaposlenog koji učini povredu radne obaveze u vezi bezbednosti i zdravqa na radu predvidjene opštim aktom i

-vodi evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u Ustanovi.

Ako je lice za bezbednost i zdravlje na radu pravno lice ili preduzetnik,njegova prava,obaveze i odgovornosti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu se uređuju posebnim ugovorom koji zaključuje direktor Ustanove sa ovlašćenim licem pravnog lica ili preduzetnika.

Lice za bezbednost i zdravlje na radu za svoj rad u sprovođenju mera bezbednosti i zdravlja na radu neposredno je odgovorno direktoru Ustanove.

 

Radna mesta sa posebnim rizicima

 

Član 25.

 

            Kriterijumi na osnovu kojih se utvrđuju radna mesta sa posebnim rizicima utvrđeni su posebnim propisima.

 

 

Član 26.

 

1.Radna mesta sa posebnim rizicima utvrđuju se na osnovu Akta o proceni rizika.

 2.Do donošenja akta  iz stava 1. ovog člana, na zaposlene koji rade sa skraćenim radnim vremenom primenjuju se važeći propisi.

Radna mesta sa posebnim uslovima rada su:

-poslovi negovatelja

-poslovi medicinskog tehničara

-poslovi lekara

-poslovi socijalnog radnika

-poslovi radnog terapeuta

-poslovi defektologa

-poslovi radnog instruktora

-poslovi spremačice

-poslovi berberina

-poslovi radnika službe održavanja.

 

 

Član 27.

 

            Direktor Ustanove je dužan da donese akt o proceni rizika u skladu sa zakonom, na način i po postupku kako je to propisano.

 

Član 28.

 

Specifični tehnološki procesi u kojima ne postoji primena mera bezbednosti i zdravlja na radu ne postoje.

Specifični zahtevi radnih mesta koji zahtevaju posebne zdravstvene ,fizičke i psihofizičke sposobnosti zaposlenog za rad u Zavodu  ne postoje.

 

ORGANI ZA SPROVOĐENJE MERA

BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

 

Upravni odbor

 

Član 29.

 

Upravni odbor razmatra stanje bezbednosti i zdravlja na radu najmanje jedanput godišnje.

Upravni odbor donosi opšta akta,odnosno odluke kojima se na opšti način uređuju pojedina pitanja u pogledu obezbeđivanja i unapređivanja bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa zakonom i opštim aktima  Ustanove, koja nisu u nadležnosti direktora.

 

Član 30.

 

U obezbeđivanju i unapređivanju zaštite na radu Upravni odbor ima naročito sledeće zadatke:

-prati izvršavanje programa mera iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;

-razmatra izveštaje,analize i predloge direktora iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i

-obavlja druge zadatke shodno odredbama pozitivnih propisa.

 

Odbor za bezbednost i zdravlje na radu

 

Član 31.

 

            U Ustanovi  se obrazuje Odbor za bezbednost i zdravlje na radu.

Odbor iz stava 1. ovog člana ima (tri ili više ) člana.Jednog člana iz reda zaposlenih  imenuje direktor,dok ostale članove Odbora biraju zaposleni.

 

Član 32.

 

Postupak izbora i način rada Odbora za bezbednost i zdravlje na radu ,kao i njegov odnos sa sindikatom uređuju se opštim aktom  Zavoda.

 

 

Član 33.

 

Odbor za bezbednost i zdravlje na radu :

-ima pravo uvida u sva akta koja se odnose na bezbednost i zdravlje na radu;

-ima pravo da učestvuje u razmatranju svih pitanja koja se odnose na sprovođenje bezbednosti i zdravlja na radu;

-ima pravo da bude informisan o svim podacima koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu;

-daje direktoru predloge o svim pitanjima koja se odnose na bezbednost i zdravlje na radu;

-zahteva od direktora da preduzme odgovarajuće mere za otklanjanje ili smanjenje rizika koji ugrožavaju bezbednost i zdravlje na radu;

-može da zahteva vršenje nadzora od strane inspekcije rada ako smatra da direktor nije sproveo odgovarajuće mere iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i

-ima pravo da prisustvuje inspekcijskom nadzoru iz oblasti

bezbednosti i zdravlja na radu.

OSPOSOBLJAVANJE  ZAPOSLENIH

 

Član 34.

 

            Ustanova je dužna da obezbedi da se zaposleni kod zasnivanja radnog odnosa pre početka rada obuči iz materije bezbednosti i zdravlja na radu,upozna sa uslovima rada,opasnostima i štetnostima u vezi sa rado,odnosno sa merama i sredstvima zaštite,a u toku rada da se stara o upotpunjavanju znanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Upoznavanje zaposlenih sa uslovima rada,opasnostima posla i merama i sredstvimazaštite vrši se u vidu seminara,tečaja,kursa ili predavanja,odnosno na drugi pogodan način,kako bi se osposobili za bezbedan i siguran rad zavisno od tehnološkog procesa rada uopšte na poslu na kome će raditi.

Zaposleni na poslovima rukovodioca,dužni su da obnavljaju i proširuju svoje znanje iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,pošto moraju posedovati kompletna znanja iz ove oblasti koja su im neophodna za redovno obavljanje svog posla,kao i radi upoznavanja zaposlenih koji rade u organizacionoj jedinici čiji su oni rukovodioci.

 

Član 35.

 

            Ustanova je dužna da obučavanje iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,kao i upoznavanja sa uslovima rada,opasnostima i štetnostima u vezi sa radom,odnosno sa merama i sredstvima zaštite na radu,sprovodi i u slučaju kad se vrši promene u tehnološkom postupku,odnosno procesu rada.

 

Član 36.

 

            Ustanova je dužna da donese poseban program mera o obučavanju zaposlenih kojima se obezbeđuje njihovo stručno i praktično osposobljavanje za bezbedan rad na izvršavanju poslova.

Program obučavanja  zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu se usaglašava sa procesom i razvojem tehnologije rada.

 

Član 37.

       

Program osposobljavanja zaposlenih sadrži:

-osposobljavanje novoprimljenih zaposlenih;

-osposobljavanje zaposlenih koji se raspoređuju na druga radna mesta;

-osposobljavanje zaposlenih u toku rada;

-evidenciju o osposobljenosti i

-odgovornost za sprovođenje osposobljavanja.

 

Član 38.

 

            Po završenom obučavanju iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,Ustanova je dužna da izvrši proveru sposobnosti zaposlenog za samostalan i bezbedan rad na poslovima koje obavlja.

 

Član 39.

 

Zaposleni na rukovodećim poslovima je dužan da pri određivanju poslova,upozori zaposlenog na opasnosti i štetnosti i mera bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Član 40.

Ustanova je dužna da svako lice koje se po bilo kom osnovu  nalazi u radnoj okolini upozori na opasna mesta ili na štetnosti po zdravlje koje se javljaju u tehnološkom procesu,na zaštitne mere koje mora da primeni i da ga usmeri na bezbedne zone kretanja.

 

POVREDE NA RADU

 

Član 41.

 

            Povredama na radu smatraju se povrede prouzrokovane na poslu,na putu od stana do mesta rada i obratno,na službenom putu kao i sve druge povrede nastale zbog ili u vezi sa izvršenjem posla.

 

Član 42.

Svaku povredu na radu,zaposleni je obavezan da prijavi neposrednom rukovodiocu.

Ako zbog teže povređenosti,odnosno naglog oboljenja zaposleni nije u mogućnosti da sam prijavi povredu povredu,obavezan je da to učini zaposleni koji se zatekne u radnoj okolini.

 

Član 43.

 

Neposredni rukovodilac je dužan da kad sazna za povredu na radu ili naglo oboljenje zaposlenog,odmah o tome obavesti direktora i lice zaposleno na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu i sačini zapisnik o povredu na radu.

Neposredni rukovodilac je dužan da najkasnije u roku od 24 časa od nastanka povrede,usmeno i u pisanoj formi,prijavi nadležnoj inspekciji rada i nadležnom organu za unutrašnje poslove svaku smrtnu,kolektivnu ili tešku povredu na radu,povredu na radu zbog koje zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastupna radna dana,kao i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi bezbednost i zdravlje zaposlenih.

Neposredni rukovodilac je dužan da najkasnije u roku od tri uzastopna radna dana od dana saznanja,prijavi nadležnoj inspekciji rada profesionalno oboljenje,odnosno oboljenje u vezi s radom zaposlenog.

 

Član 44.

 

Zavod je dužan da za slučaj povrede ili iznenadne bolesti zaposlenog obezbedi pružanje prve pomoći,da izvrši evakuaciju zaposlenih na način koji je prilagođen prirodi delatnosti Ustanove,organizuje potrerbne kontakte sa odgovarajućim službama,pre svega hitne pomoći,hitne medicinske nege,spasavanja i protivpožarne zaštite,kao i da osposobi odgovarajući broj zaposlenih za pružanje pomoći,spasavanje i evakuaciju u slučaju moguće opasnosti.

 

Član 45.

 

Ustanova je dužna da zaposlenom,povređenom na radu, izda propisanu ispravu o povredi na radu odmah  a najkasnije u roku od 24 časa od dana saznanja za učinjenu povredu.

 

Član 46.

 

Za povrede radne obaveze u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu,predviđena je odgovornost shodno odredbama opštih akata u Zavodu i pozitivnih propisa.

 

Član 47.

 

Povrede radne obaveze zaposlenog,iz oblasti bezbednosti i zdravlja su:

– ako se zaposleni ne odazove na uredno zakazano osposobljavanje iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ili na test provere znanja;

            – ako se zaposleni ne odazove na periodični lekarski pregled;

-ako dođe na posao pod dejstvom narkotika,alkohola ili drugih sredstava zavisnosti,odnosno u takvom psihičkom stanju da ne može bezbedno da radi;

-ako odbije da radi po propisima,odnosno upustvima neposrenog rukovodioca a postoji ozbiljna mogućnost da može nastupiti opasnost po bezbednost  zaposlenog ili ili drugih zaposlenih;

-ako poslove na radanom mestu obavlja suprotno od utvrđenog načina,ili ako pri radu ne primenjuje propisane normative zaštite na radu,čime se umanjuje bezbednost na radu;

-ako koristi neispravna oruđa za rad,uređaje ili druga sredstva rada, a zna ili je mogao da zna da su neispravna, i da kao takva predstavljaju opasnost na radu;

-ako skida,zamenjuje ili pri radu ne koristi zaštitne naprave,uređaje ili ih nepravilno upotrebljava;

-ako samovoljno obavlja poslove koji ne spadaju  u njegov opis poslova iz Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji posova odnosno ugovora o radu i

-ako ne napusti radno mesto i ne postupi po rešenju direktora u slučaju privremenog udaljenja sa radnog mesta.

 

  EVIDENCIJA

 

Član 48.

 

U Ustanovi se vodi i čuva evidencija o:

-radnim mestima sa povećanim rizikom;

-zaposlenima raspoređenim, na radna mesta sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima zaposlenih raspoređenih na ta radna mesta;

-povredama na radu,profesionalnim oboljenjima i bolestima u vezi sa radom ;

-zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad;

-opasnim materijama koje se koriste u toku rada;

-izvršenim ispitivanjima radne okoline;

-izvršenim pregledima i ispitivanjima opreme za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu i prijavama o svim povredama na radu i

-prijavama o povredama na radu.

Evidencija se vodi na način kako je to propisano pozitivnim propisima.

 

Član 49.

 

Evidenciju za osposobljenosti zaposlenih vodi lice zaduženo za poslove bezbednosti i zdravlja na radu.

Lice zaduženo za poslove bezbednosti i zdravlje na radu podnosi godišnji izveštaj o bezbednosti i zdravlju na radu direktoru i Odboru za bezbednost i zdravlje na radu u Ustanovi.

 

Član 50.

 

Lice zaduženo za poslove bezbednosti i zdravlje na radu vodi evidenciju o svim povredama na radu u Ustanovi.

Knjiga evidencije povreda na radu sadrži sledeće:

-redni broj;

-prezime,očevo ime i ime povređenog;

-godinu rođenja;

-zanimanje;

-radni staž;

-datum i čas povrede;

-poslove koje zaposleni obavlja;

-uzrok povrede;

-najkraći opis povrede na radu;

-povređeni deo tela;

-dan u nedelji;

-dan podnošenja prijave i

-broj kartona zdravstvene organizacije.

 

 

 

 

POSEBNA ZAŠTITA ŽENA,OMLADINE I INVALIDA

 

Član 51.

 

Žene,omladina i invalidi imaju pravo na posebnu zaštitu na radu.

Ustanova se posebno stara o ostvarenju odgovarajućih uslova za rad ovih zaposlenih, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

Član 52.

 

Trudnicama i majkama sa decom starom do 3 godine života,kao i zaposlenom mlađem od 18 godina života,zabranjen je noćni rad,u vremenu od 22 do 06 časova narednog dana i rad duži od punog radnog vremena, osim ako se zaposleni saglasi.

Zaposlenom kome je zbog invalidnosti ,nadležni zdrastveni organ,prema preostaloj radnoj sposobnosti odredio radno vreme kraće od punog radnog vremena,tako određeno radno vreme ne može se povećavati.

Zaposlenom koji je zbog smanjene zdrastvene ili radne sposobnosti,profesionalnom rehabilitacijom osposobljen za obavljanje određenih poslova,Ustanova će obezbediti radne zadatke,odnosno poslove za koje je profesionalnom rehabilitacijom osposobljen,ako takvi poslovi postoje u Ustanovi.

Član 53.

Lice za bezbednost i zdravlje na radu podnosi Odboru za bezbednost i zdravlje na radu godišnji izveštaj o uslovima rada ,žena,omladine i invalida.

 

NABAVKA ORUĐA ZA RAD I SRESTAVA LIČNE ZAŠTITE NA RADU

 

Član 54.

 

Na poslovima gde se primenom tehničkih i ostalih zaštitnih mera na radu ne mogu potpuno otkloniti izvori opasnosti,zaposleni koriste sredstva lične zaštite i opreme.

Nabavka oruđa za rad i sredstava lične zaštite obavlja se isključivo po pribavljenom mišljenju lica zaduženog za bezbednost i zdravlje.

Snabdevanje zaposlenih zaštitnom obućom,odećom i ostalim sredstvima lične zaštite i opreme određeno je odgovarajućim standardima.

 

Član 55.

 

Zaposlenom se neposredno izdaju na upotrebu sredstva lične zaštite na radu i lične opreme preko reversa,uz napomenu o roku trajanja ovog sredstva.

U revers se unosi datum izdavanja i dali je sredstvo novo ili je već upotrebljavano,kao i dan isteka roka trajanja sredstava lične zaštite,odnosno opreme.

Nije dozvoljena upotrba sredstava lične zaštite i lične opreme na radu koja usled dotrajalosti ili oštećenja ne zaštićuju zaposlenog od štetnosti kojima je izložen.

Dotrajala ili oštećena sredstva lične zaštite,bez obzira na to što im rok trajanja nije dospeo,zamenjuju se ispravnim,uz povraćaj oštećenih,odnosno neupotrebljivih.

Po prijavi oštećenja od strane zaposlenog,neposredni rukovodlac,odnosno lice za bezbednost i zdravlje na rdau obavezno sačinjava zapisnik o uzrocima oštećenja.

 

Član 56.

 

 

Sredstva lične zaštite i lične opreme koriste se samo u zato određene svrhe u toku radnog radnog vremena i na poslovima u Zavodu.

Zabranjeno je koristiti sredstva lične zaštite i lične opreme u privatne svrhe.

Zaposlenom koji po bilo kom osnovu prestane da radi u Zavodu,obavezan je da vrati sredstva lične zaštite ili da prema kjigovodstvenom stanju naknadi njihovu protivvrednost.

 

Član 57.

 

 

Za svako oštećenje ili gubitak sredstava za ličnu zaštitu do koga je došlo usled nemirnosti ili nepažnje,zaposleni je dužan da naknadi štetu.

svako lično zaštitno sredstvo ili oprema koji iz bilo kojih razloga postanu neupotrebljivi,bilo da im je istekao rok trajanja ili su tokom upotrebe postali neupotebljivi,moraju se povući iz upotrebe i rashodovati.

Odluku o rashodovanju,donosi Odbor za bezbednost i zdravlje na radu,odnosno drugi nadležan organ ako je to tako uređeno opštim aktom u Zavodu.

 

 

 

 

 

 

POSTUPAK PREGLEDA,ISPITIVANJA I ODRŽAVANJA ORUĐA ZA RAD I ŠTETNOSTI

 

Član 58

            Radi preduzimanja odgovarajućih peventivnih mera,a u cilju povećanja stepena bezbednosti i zdravlja na radu, u Zavodu se vrši periodični pregledi i ispitivanja oruđa za rad i uređaja,hemijskih i bioloških štetnost.

Periodični pregledi ispitivanja, u Zavodu se vrše na period od tri godine ako drugačije nije regulisano pozitivnim propisima,ovim opštim aktom ili pojedinačnim aktom direktora.

 

Član 59.

 

Od oruđa za rad i uređaja u Ustanovi,periodično se pregledaju:

-električni uređaji i instalacije i

-ručni mehanizovani i drugi alati.

Stručni nalaz i izveštaj o izvršenom pregledu i ispitivanju oruđa za rad i uređaja izdaje pravno lice koje ispunjava uslove shodno odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja.

Održavanje oruđa za rad i uređaja za rad i uređaja u Ustanovi vrše zaposleni koji njima rukuju u skladu sa upustvom za rukovanje i održavanje i ovlašćena lica van Ustanove ako se radi o električnim instalacijama.

Evideciju o održavanju oruđa za rad i uređaja u Ustanovi vrši lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu.

 

NAČIN I POSTUPAK UPUĆIVANJA

ZAPOSLENIH NA LEKARSKI PREGLED

 

Član 60.

 

Svaki zaposleni koji je angažovan na poslovima sa posebnim rizikom, pre stupanja na rad u Ustanovu ,podvrgava se lekarskom pregledu,radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti.

 

Član 61.

 

Poslove kod kojih postoji mogućnost profesionalnih i drugih oboljenja u vezi sa radom ne mogu obavljati zaposleni koji su skloni takvim oboljenjima.

Zaposleni sa zdravstvenim nedostacima ne smeju da obavljaju poslove koji bi mogli izazvati opasne posledice po njihovu okolinu i po njih same.

Zaposleni koji su skloni profesionalnim oboljenjima i povredama na radu ,moraju se sa poslovima na kojima može da dođe do ovih oboljenja ,aneksom ugovora o radu rasporediti u skladu sa opštim aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova.

 

Član 62.

 

Zaposleni koji se u toku rada aneksom ugovora o radu rasporedi na poslove na kojima postoji povećana opasnost od povreda ili zdravstvenih oštećenja ,moraju pored opšte zdravstvene sposobnosti ispunjavati i posebne zdravstvene uslove za rad na takvim poslovima.

 

 

PRVA POMOĆ U SLUČAJU POVREDE ILI

OBOLJENJA ZAPOSLENOG NA RADU

 

Član 63.

 

Prvu pomoć u slučaju povrede,trovanja ili naglog oboljenja za vreme rada pružaju:

-neposredni rukovodilac,

-lica za bezbednost i zdravlje na radu i

-svaki zaposleni koji se zatekne u radnoj okolini dužan je da,prema svojim mogućnostima i znanju u slučaju nezgode na radu učestvuje u pružanju prve pomoći.

Na predlog lica za bezbednost i zdravlje na radu,direktor donosi odluku kojom se određuju zaposleni za pružanje prve pomoći i za koje se organizuje obučavanje.

 

Član 64.

 

Na vidljivim i lako pristupačnim mestima (navesti mesta u Zavodu) postavljeni su ormarići sa propisanim sanitetskim sredstvima za pružanje prve pomoći.Ormarić je sa spoljne strane obeležen znakom crvenog krsta.

Na ormariću su naznačeni:

-prezime i ime zaposlenog zaduženog za pružanje prve pomoći;

-broj telefona zdravstvene organizacije,odnosno institucije za pružanje hitne medicinske pomoći i

-nadležna služba inspekcije rada i služba organa unutrašnjih poslova.

U ormariću za ukazivanje prve pomoći nalazi se sadržaj sanitetskog materijala sa uputstvom za ukazivanje prve pomoći i blok u kome se utvrđuje,odnosno upisuje utrošeni materijal posle ukazane pomoći.

 

Član 65.

 

Pozitivnim propisima o vođenju evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu propisan je način vođenja evidencije o povredama na radu koje se u Ustanovi vodi u posebnoj knjizi.

Prijava o povredi na radu popunjava se u pet primerka i dostavlja lekaru koji je pregledao zaposlenog koji je povređen.

 

INSPEKCIJA RADA U OBLASTI

BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

 

Član 66.

 

Ustanova je dužna da najmanje 8 dana pre početka rada odnosno promene uslova rada obavesti nadležnu inspekciju rada.

Obaveštenje iz prethodnog stava dostavlja lice zaduženo za bezbednost i zdravlje na radu nadležnoj inspekciji.

 

Član 67.

 

Ustanova je dužna da omogući nadležnom inspektoru rada ulazak u prostorije Ustanova za vreme rada.

Ustanova je dužna da omogući inspektoru rada pregled prostorija i uređaja,da mu zaposleni daju potrebna obaveštenja i da mu stave na uvid isprave,odnosno podatke potrebne za vršenje nadzora nad primenom Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.

Ustanova je dužna da na zahtev inspekcije rada dostavi tražene podatke u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu.

 

 

Član 68.

 

Ustanova je dužna da postupi po rešenju inspektora rada i da u određenom roku otkloni utvrđene nedostatke.

Ustanova je dužna da izvesti inspektora rada o izvršenju njegovog rešenja,u roku od 8 dana od dana određenog za otklanjanje nedostataka,odnosno nepravilnosti.

 

ZABRANA VRŠENJA POSLOVA I UDALJENJA SA RADA

 

Član 69.

 

Direktor Ustanove će zabraniti vršenje poslova,zaposlenom koji se ne pridržava propisanih mera bezbednosti i zdravlja na radu,ne koristi sredstva lične zaštite i ako odbija da postupi po njegovim upustvima za bezbedan rad.

Zbog razloga iz stava 1.ovog člana,zposleni može biti privremeno udaljen sa rda,dok ovi razlozi traju.

 

MERE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJE NA RADU

 

Radne prostorije

 

Član 70.

 

Sve radne prostorije moraju biti,prema vrsti posla,dovoljno osvetljene prirodnom ili veštačkom svetlošću.

prozori,osvetljavajući otvori i drugi elementi za osvetljavanje moraju se održavati u čistom i ispravnom stanju.

Veštačko osvetljenje radnih prostorija mora biti tako izvedeno da blještavošću ne zaslepljuje zaposlene.

Sva mesta koja predstavljaju naročitu opasnost pri kretanju zaposlenih moraju biti dobro osvetljena.

Zidovi i tavanice radnih prostorija moraju imati takvu boju i površinu da upijaju što manje svetla.

 

Član 71.

 

Radne prostorije zimi moraju biti zagrejane.

Temperatura radnih prostorija mora odgovarati propisanim vrednostima te radne prostorije.Pri tom se mora uzeti u obzir vlažnost,kretanje vazduha i intenzitet telesnog rada.

 

Član 72.

 

Vazduh radnih prostorija mora da bude umereno vlažan, sa relativnom vlažnošću od 30% do 80% u zavisnosti od temperature i kretanja vazduha.

 

Član 73.

 

U radnim prostorijama mora da se obezbedi prirodna ili veštačka ventilacija,a prema važećim propisima za ventilaciju radnih prostorija.

Uređaji za ventilaciju moraju se održavati u ispravnom stanju,a svaki kvar mora se na vreme prijaviti i otkloniti.

 

Član 74.

 

Neposredni rukovodilac je dužan da brine o sprovođenju mera za održavanje potrebne svetlosti,toplote,vlažnosti vazduha i ventilacije u radnim prostorijama u organizacionom delu kojim rukovodi.

 

Oruđa za rad

 

Član 75.

 

Oruđa za rad i sredstava koja služe pri radu mogu se upotrebljavati samo za određenu svrhu,kojoj su namenjeni.

Sigurnosne naprave i zaštitna sredstva na oruđima i sredstvima za rad moraju se upotrebljavati prema svojoj nameni.

 

Član 76.

 

Zabranjena je zloupotreba i samovoljno odstranjivanje zaštitnih sredstava,kao i njihovo namerno oštećenje.

Zaposleni je dužan da nedostatke i kvarove na zaštitnim sredstvima odmah prijavi neposrednom rukovodiocu.

Uklanjanje zaštitnih naprava i uređaja može se vršiti u slučaju potrebe samo od strane ovlašćenih i stručnih lica.

po prestanku potrebe,zaštitne naprave i uređaji se moraju dovesti u prvobitno stanje.

 

Član 77.

 

Održavanje oruđa za rad i uređaja,naprava i proizvodnih sredstava mogu da vrše samo ovlašćena i stručno osposobljena lica.

Pre puštanja u rad,oruđa i uređaja,naprava i drugih sredstava na kojim je izvršeno održavanje i popravka,obavezno se mora proveriti dali pravilno funkcionišu,kao i dali na njima postoje zaštitna sredstva.

 

Buka i vibracije

 

Član 78.

 

Buka i vibracija u radnim prostorijama moraju se svesti na najmanju moguću meru,kako bi se sprečila oboljenja zaposlenih.

Buka ne sme da prelazi dozvoljenu granicu.

 

Član 79.

 

Na svim radnim mestima, gde buka prelazi dozvoljenu granicu,Zavod je dužan da zaposlenom obezbedi zaštitnu opremu i sredstva a zaposleni je dužan da upotrebljava sredstva za zaštitu sluha (ušne antifone,ušne školjke i sl.)

 

  Električna struja i električni uređaji

 

Član 80.

 

Opasna mesta moraju biti obeležena vidnom oznakama,na primer :”opasno po život” itd.

U prostorijama sa električnim uređajima dozvoljen pristup samo stručnim zaposlenim licima.prekidači za osvetljavanje moraju se nalaziti odmah kraj ulaza u prostorije,na dohvat ruke.

 

Član 81.

 

Metalne zaštitne kutije za električne instalacije moraju biti uzemljene.

U neposrednoj blizini uređaja pod električnim naponom moraju se postaviti table i ntpisi kojima se upozoravaju zaposleni na opasnost od električne struje.

 

Član 82.

 

            Sve sklopke koje služe za isključenje struje moraju biti lako izgrađene i postavljene da se pri pravilnom otvaranju,pod normalnim naponom,ne stvara električni luk.

 

Član 83.

 

Alati i naprave sa elektromotornim pogonom moraju imati naprave protiv previsokog dodirnog napona,bez obzira na to u kakvim se prostorijama upotrebljavaju.

električni vodovodi i prenosne naprave  i alati smeju se upotrebljavati samo ako su izolovani u skladu sa normama o zaštiti od električnog udara.

 

 

Opasne i štetne materije

 

Član 84.

 

Lako zapaljive ili eksplozvne materije ne smeju se smeštati u magacin sa ostalim materijalima,već i zasebne prostorije udaljene od mesta rad.

Zabranjeno je u radnim prostorijama nagomilavanje lako zapaljivih i eksplozivnih materija i otpadaka.

 

Član 85.

 

Otrovne materije moraju se držati u podesnim posudama na sigurnom mestu i pod nadzorom.

Mogu da se izdaju samo ovlašćenim licima koja njima znaju da rukuju.

Polivene ili rasturene količine ovih materijala moraju odmah i sa potrebnom pažnjom da se odstrane.

Sve posude sa otrovnim sadržajem moraju da budu označene kako ne bi došlo do zamene (na svim posudama treba ispisati njihovu sadržinu sa oznakom “otrov”).

 

PROGRAM MERA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

 

Član 86.

 

Radi siatematskog sprovođenja i unapređenja mera bezbednosti i zdravlja na radu ,u Ustanovi se donosi godišnji program mera.

Programom mera,planiraju se određene mere zaštite i obezbeđuju finansijska sredstva za njihovu realizaciju.

Program iz stava 1.ovog člana donosi direktor.

 

Član 87.

 

Program mera bezbednosti i zdravlja na radu obavezno sadrži:

-analizu povreda na radu,

-mere koje se predviđaju da se u određenim rokovima pristupi rešavanju problema iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu,

-dinamiku i realizaciju programa mera razvoja bezbednosti i zdravlja na radu i

-obaveze zaposlenih u preduzimanju mera za realizaciju programa,kao i obaveze u praćenju i izvršavanju programa.

 

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 88.

 

Na sve što nije regulisano ovim Pravilnikom ili je regulisano suprotno pozitivnim propisima ,primenjivaće se odredbe Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i drugi propisi koji regulišu ovu materiju.

 

Član 89.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Ustanove.

 

 

 

U Kragujevcu, 23.09.2008.g.

Broj:01-897/3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *