Правилник о раду управног одбора

P R A V I L N I K

O

RADU UPRAVNOG ODBORA

 

    I  OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

    Ovim Pravilnikom “Dom za decu I omladinu ometenu u mentalnom razvoju” Sremčica, uredjuje rad Upravnog odbora naročito: pripremanje, sazivanje sednica, tok  rada na sednicama, nacin donošenja odluka, održavanje reda na sednicama, odlaganje, prekid I zaključivanje sednice, sastavljanje zapisnika o radu sednice, prava I dužnosti članova I drugih radnika u vezi sa radom sednice, akte Upravnog odbora I obaveštavanje radnika o radu.

 

Član 2.

    Odredbe ovog Pravilnika primenjuju se na rad Upravnog odbora I rad pomoćnih tela Upravnog odbora, ako drugačije nije odredjeno, Statutom I zakonom.

 

Član 3.

    Sednice Upravnog odbora su javne.

Izuzetno, javnost se može isključiti kada je na dnevnom redu razmatranje I odlučivanje o pitanjima koja predstavljaju službenu ili poslovnu tajnu.

Odluku o isključivanju javnosti sa sednice, odnosno dela sednice, donosi Upravni odbor na predlog predsednika.

 

Član 4.

    Sednice Upravnog odbora održavaju se prema programu rada I ukazanoj potrebi, Po potrebi.

Sednici Upravnog odbora pored članova prisustvuju: direktor, predsednik Odbora sindikata, a Po posebnom pozivu: direktorovi neposredni saradnici, predstavnici stručnih službi, izvestioci Po pojedinim pitanjima I druga lica koja nisu zaposlena u Domu Po pozivu ili odobrenju predsednika Upravnog odbora.

 

II  PRIPREMANJE SEDNICE UPRAVNOG ODBORA

 

Član 5.

    Za pripremanje sednice Upravnog odbora  I za predlaganje dnevnog reda odgovoran je predsednik Upravnog odbora.

Predsednik Upravnog odbora priprema sednicu u saradnji sa direktorom Doma I stručnim službama Doma.

U neposrednoj pripremi sednica učestvuju Po potrebi predstavnici pomocnih tela Upravnog odbora I rukovodioci pojedinih organizacionih delova, kada se radi o pitanjima u vezi organizacionog dela.

 

Član 6.

    Prilikom sastavljanja predloga dnevnog reda I pripremanja sednica, predsednik Upravnog odbora dužan je DA vodi racuna:

–          DA se u dnevni red uvedu pitanja koja Po zakonu I Statutu Doma spadaju u nadležnost Upravnog odbora.

–          predlaže dnevni red I predsedava sednici Upravnog odbora

–          uskladjuje rad pomoćnih tela Upravnog odbora.

 

Član 7.

    Na dnevni red sednice Upravnog odbora obavezno se stavlja izvestaj o izvršenju, odnosno toku izvršenja odluka I zaključka sa prethodnih sednica.

Izveštaj iz prethodnog stava donosi direktor a u njegovom odsustvu ovlašćeni radnik.

Izveštaj iz prethodnog stava podnosi se pismeno ili usmeno sto se utvrdjuje odlukom, zaključkom ili drugim aktom u vezi kojeg se traži izveštaj.

 

Član 8.

    Pitanja o kojima raspravlja ili odlučuje Upravni odbor moraju biti jasno I razumljivo pripremljena I na stručni način odredjena I dokumentovana DA bi se članovi mogli potpuno upoznati I Po Tim pitanjima dati svoje mišljenje prilikom raspravljanja I zauzeti stav pri odlučivanju na sednici.

 

Član 9.

    Materijal za razmatranje na sednicama Upravnog odbora izvestioci pripremaju na način odredjen Statutom Doma I ovim Pravilnikom.

Po potrebi, pripremanje materijala za pojedine tačke dnevnog reda može se poveriti posebnoj komisiji, službi ili grupi stručnih radnika.

 

Član 10.

    Materijal za razmatranje na sednici Upravnog odbora, predsednik pomoćnog tela je dužan DA dostavi Upravnom odboru na 3 Dana pre Dana zakazivanja redovne sednice.

 

Član 11.

    Materijal za razmatranje na sednici Upravnog odbora, iz svoje nadležnosti, podnosioci odnosno izvestioci dostavljaju u pismenoj formi potpisan OD strane sastavljača.

 

Član 12.

    Direktor Doma je obavezan DA izveštava Upravni odbor o svojim aktivnostima u vezi poslovanja Doma, sprovodjenja odluka Upravnog odbora, I to na svakoj sednici za prethodni period.

 

Član 13.

    Predlozi odluka I zaključci izlažu se u obliku u kome Upravni odbor treba DA ih razmatra I usvoji.

Član 14.

    Ako ustanovi DA pojedina pitanja iz predloga dnevnog reda nisu dovoljno obradjena niti jasna I konkretna za raspravu I odlučivanje, predsednik Upravnog odbora može odlučiti DA se razmatranje tog pitanja odloži dok se NE pripremi potrebna dokumentacija ili stručno mišljenje, sa konkretnim rokom u kome će se to otkloniti.

Predsednik Upravnog odbora na prvoj narednoj sednici obaveštava Upravni odbor o aktivnostima preuzetim u skladu sa stavom 1. Ovog clana.

 

III  SAZIVANJE SEDNICE

 

Član 15.

    Sednicu Upravnog odbora saziva predsednik, a u njegovom odsustvu član prema redosledu Po Rešenju o imenovanju.

U slučaju sprečenosti predsednika Upravnog odbora DA obavlja svoju funkciju, članovi Upravnog odbora odredjuju člana koji ce predsedavati sednicom.

 

Član 16.

    Sednica Upravnog odbora odlaže se kada sednici NE prisustvuje dovoljan broj članova za punovažno odlučivanje.

Sednicu Upravnog odbora odlaže predsednik, odnosno lice koje je sednicu sazvalo.

U slučaju odlaganja sednice, prisutni članovi se obaveštavaju o vremenu održavanja sednice, a odsutnim članovima se dostavlja pismeno obaveštenje o odlaganju I ponovnom zakazivanju sednice.

 

Član 17.

    Sednica Upravnog odbora prekida se u sledećim slučajevima:

–          kada se u toku sednice broj prisutnih članova smanji ispod propisanog broja za odlučivanje sednice

–          kada je Po odredjenoj tački dnevnog reda potrebno usaglašavanje stavova članova

–          kada dodje do težeg narušavanja dnevnog reda na sednici, a predsedavajući nije u stanju DA redovnim merama povrati red na sednici.

Sednicu prekida predsedavajuci.

 

Član 18.

    Po završenom raspravljanju i odlučivanju o svim pitanjima koja su na dnevnom redu sednice, predsedavajući objavljuje da je sednica zaključena.

Zaključena sednica se ne moze nastaviti.

 

Član 19.

    O održavanju reda na sednici stara se predsedavajući.

Za povredu reda na sednici, prisutnim licima mogu se izreći sledeće mere:

–          opomena

–          oduzimanje reči

–          udaljavanje sa sednice

Za izricanje mere pod tačkom 3 odlučuje Upravni odbor na predlog predsedavajućeg ili člana Upravnog odbora.

Izrečene mere za povredu reda na sednici unose se u zapisnik.

 

Član 20.

    Opomena i oduzimanje reči će se izreći licima koja ponašanjem ili govorom na sednici narušavaju propisani red.

 

Član 21.

    Udaljenje sa sednice izriče se prisutnim licima koja ne postupe po nalogu predsedavajućeg Upravnog odbora koji mu je izrekao meru opomene i oduzimanja reči.

Lice kome je izrečena mera udaljenja sa sednice, dužno je da odmah napusti prostoriju u kojoj se održava sednica.

Udaljenje sa sednice odnosi se na sednicu na kojoj je ova mera izrečena.

 

IV  KVORUM I ODLUČIVANJE

 

Član 22.

    Kvorum za rad i odlučivanje Upravnog odbora čini većina od ukupnog broja njegovih članova.

Odluke Upravnog odbora donose se većinom glasova od ukupnog broja članova.

 

V  PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

 

1.      Prava članova Upravnog odbora

 

Član 23.

    Član Upravnog odbora dužan je da radi u skladu sa zakonom, Statutom, ovim Pravilnikom, drugim opštim aktima Doma i odlukama osnivača.

 

Član 24.

    Član Upravnog odbora ima prava i dužnosti da:

–          o svim pitanjima o kojima odlučuje Upravni odbor iznese svoje stavove i mišljenja sa predlozima

–          sa drugim članovima Upravnog odbora usaglašava stavove na sednici.

 

Član 25.

    Član Upravnog odbora ima pravo da predloži izmenu i dopunu dnevnog reda ili dela dnevnog reda na sednici Upravnog odbora.

 

Član 26.

    Član Upravnog odbora ima pravo da na sednici raspravlja o pitanjima koja su na dnevnom redu sednice, da učestvuje u pretresanju predloga odluka ili drugih pitanja koja su na dnevnom redu i pravo da predlaže odluke i mere.

 

Član 27.

    Član Upravnog odbora ima pravo da od odgovarajućih službi traži potrebna objašnjenja, informacije i materijale u vezi sa radom Upravnog odbora.

Član Upravnog odbora ima pravo da postavlja pitanja u vezi sa radom pojedinih službi i ovlašćenih zaposlenih.

 

Član 28.

    Član Upravnog odbora ima pravo da glasa o predlogu odluke na sednici.

Član se može uzdržati od glasanja.

 

 

 

2.      Dužnost članova Upravnog odbora

 

Član 29.

    Član Upravnog odbora je dužan da prisustvuje svakoj sednici Upravnog odbora.

Član Upravnog odbora može izostati sa sednice samo iz opravdanih razloga.

O sprečenosti za dolazak na sednicu, član Upravnog odbora je dužan da blagovremeno izvesti predsednika.

O opravdanosti izostanka člana sa sednice odlučuje Upravni odbor na tekućoj ili najkasnije narednoj sednici.

 

 

Član 30.

    Član Upravnog odbora je dužan da aktivno i savesno vrši svoju funkciju, da se pripremi za sednicu Upravnog odbora i da na sednici jasno i opredeljeno sprovodi smernice, uputstva i stavove osnivača u vezi sa pitanjima koja su na dnevnom redu sednice.

 

Član 31.

    Član Upravnog odbora je dužan da se pridržava propisanog reda na sednici.

Ukoliko zbog povrede reda na sednici članu Upravnog odbora bude izrečena neka mera utvrdjena ovim Pravilnikom, član je dužan da svoje ponašanje uskladi prema uputstvima predsednika.

 

VI  AKTI UPRAVNOG ODBORA

 

Član 32.

    U obavljanju funkcije Upravni odbor donosi sledeća akta:

– opšta akta

– odluke odnosno zaključke

– predloge

– preporuke.

 

Član 33.

    Opšti akti koje donosi Upravni odbor Doma su pravilnici.

Pravilnikom se na osnovu Statuta i u skladu sa zakonom uredjuje u celosti odredjena vrsta medjusobnog odnosa u Domu.

 

Član 34.

    Zaključkom se odlučuje o proceduralnim pitanjima, zauzima stav o pitanjima koja Upravni odbor razmatra.

 

Član 35.

    Preporukom se izražava stav Upravnog odbora po odredjenom pitanju iz oblasti rada Doma i njegovih organa i daje mišljenje o potrebi preduzimanja odredjenih mera.

 

Član 36.

    Tekst akata Upravmog odbora potpisuje predsednik, odnosno lice koje predsedava sednicom.

 

VII  ZAPISNICI O SEDNICI UPRAVNOG ODBORA

 

Član 37.

    Na svakoj sednici Upravnog odbora vodi se zapisnik o radu.

Zapisnik sednice vodi zapisnicar.

 

Član 38.

    U zapisnik sa sednice unose se osnovni podaci o radu na sednici Upravnog odbora, a naročito:

– oznaka broja sednice

– mesto i dan održavanja sednice

– vreme početka sednice

– imena prisutnih članova

– imena odsutnih članova sa konstatacijom o opravdanim i neopravdanim izostancima

– imena prisutnih koji nisu članovi a pozvani su da prisustvuju sednici

– usvojen dnevni red

– odluke donete po pojedinim tačkama dnevnog reda

– predlagači usvojenih odluka

– ostali važni dogadjaji na sednici

– vreme završetka sednice.

Na izricit zahtev člana, u zapisnik se u sažetom obliku unosi njegovo mišljenje, predlog, primedba i dr. o odedjenom pitanju koje je predmet dnevnog reda sednice.

Glasanje svakog člana Upravnog odbora Doma evidentira se u zapisnik.

 

Član 39.

    Zapisnik o sednici sastavlja se u roku od 5 dana od dana održane sednice, a u izuzetnim slucajevima do naredne sednice.

Zapisnik o sednici potpisuje predsedavajući i zapisnicar.

Ako se zapisnik sastoji od više stranica, predsedavajući i zapisnicar stavljaju na svaku stranicu teksta svoj skrćeni potpis (paraf).

Zapisnik se overava pečatom Doma.

 

Član 40.

    Izvod iz zapisnika, koji se dostavlja članovima i drugim licima sadrži u skraćenoj formi sve bitne elemente iz člana 37 ovog Pravilnika.

 

VIII  POMOĆNA TELA UPRAVNOG ODBORA

 

 

Član 41.

    Radi proučavanja pojedinih pitanja iz delokruga rada Upravnog odbora i pripremanja predloga za njihova rešavanja posebnom odlukom se mogu osnivati pomoćna tela, privremene komisije, kada se za to ukaže potreba.

Prilikom osnivanja pomoćnog tela odredjuje se njihov sastav, zadatak i ovlašćenja kao i rok za izvršenje posla.

Pomoćna tela koja obrazuje Upravni odbor mogu biti u obliku stručne radne grupe, stručne komisije i slično.

 

Član 42.

    Dokumentacija o radu Upravnog odbora ima poseban značaj za Dom pa se ona arhivira i čuva u skladu sa zakonom i Statutom. Prikupljanje, sredjivanje i čuvanje dokumentacije Upravnog odbora obavlja stručna služba Doma u skladu sa zakonom.

 

IX  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 43.

    O pravilnoj primeni ovog Pravilnika stara se predsednik Upravnog odbora.

 

Član 44.

    Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana usvajanja.

 

Član 45.

    Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o radu Upravnog odbora donet 14.07.2002.godine.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *