Правила понашања

 

PRAVILA PONAŠANJA ZAPOSLENIH KOD POSLODAVCA

K R A G U J E V A C

 

Na osnovu člana 150.stav 3 Zakona o socijalnoj zaštiti (Sl.glasnik RS ,br.24/2011 ), u skladu sa članom 179.tačka 3.Zakona o radu ( “Sl.glasnik RS “,24/2005 ), i na  osnovu  člana 26 Statuta Zavoda „Male Pčelice „Kragujevac direktor donosi

 

 PRAVILA PONAŠANJA ZAPOSLENIH U ZAVODU „MALE PČELICE“

 

                                                       Predmet

Član 1.

 

Ovim aktom propisana su pravila ponašanja zaposlenih u Zavodu za smeštaj odraslih lica „Male Pčelice“ Kragujevac kao ustanovi socijalne zaštite ( u daljem tekstu : poslodavac).

 

                                                     Korišćenje pojmova

 

Član 2.

 

Svi pojmovi u ovom aktu upotrebljeni u gramatičkom muškom rodu podrazuumevaju muški i ženski  prirodni rod.

 

Korisnikom prava ili usluga socijalne zaštite ( u daljem tekstu :korisnik ) smatra se pojedinac,odnosno porodica koja se suočava s preprekama u zadovoljavanju potreba,usled čega ne može da dostigne ili da održi kvalitet živora ili koja nema dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba,a ne može da ih ostvari svojim radom,prihodom od imovine ili iz drugih izvora.

 

                                                      Primena

 

Član 3.

 

Pravila iz ovog akta primenjuju se na fizička lica u radnom odnosu i fizičko lica koje radi van radnog odnosa kod poslodavca ( u daljem tekstu : zaposleni), u smislu zakona kojim se uredjuje rad.

 

                                     Obaveze i odgovornosti zaposlenog

 

Član 4

 

Zaposleni dužan je da ispunjava obaveze preuzete prilikom zasnivanja radnog odnosa ili drugog radnog angažovanja i da poštuje radnu disciplinu i pravila ponašanja utvrđena ovim i drugim aktima poslodavca.

Zaposlenom koji ne poštuje pravila ponašanja utvrdjena ovim aktom,poslodavac može otkazati ugovor o radu odnosno drugi odgovarajući ugovor,u skladu sa zakonom.

 

                                      Povreda pravila ponašanja

 

Član 5

 

Povredom pravila ponašanja smatra se:

 

1.neopravdano  kašnjenje na posao,odlazak sa posla pre isteka utvrđenog radnog    vremena, neovlašćeno napuštanje posla-najmanje tri radna dana u toku meseca;

 2.neopravdan izostanak s posla tri radna dana uzastopno ili pet radnih dana sa prekidima u toku meseca.;

 3.ometanje drugih zaposlenih u radu;

4.dolazak na rad pod dejstvom alkohola i drugih opojnih sredstava i upotreba istih u toku rada i podrstrekivanje drugih zaposlenih ili korisnika na konzumiranje alhohola;

5.unošenje oružja,orudja i drugih sredstava kojima se mogu naneti ozlede,ugroziti život i zdravlje ostalih zaposlenih, korisnika ili trećih lica odnosno naneti šteta imovini poslodavca i ličnoj imovini;

6.izazivanje nereda ili učestvovanje u tuči;

7.izazivanje svađe ili učestvovanje u svađi,koja remeti proces rada;

 8.neopravdano odbijanje saradnje sa drugim zaposlenima u vršenju posla;

9.ponašanje kojim se omalovažavaju ili vredjaju drugi zaposleni, korisnici ili druga lica sa kojima se dolazi u kontakt u obavljanju svog posla.

10.seksualno uznemiravanje zaposlenih;

11.necelishodno i neodgovorno kršenje sredstava rada, kojim se sredstva rada oštećuju ili dovode u neispravno stanje;

12.nepoštovanje privatnosti korisnika,izvan mere neophodne za pružanje konkretne usluge;

13.lično pružanje i naplaćivanje usluga korisnicima i drugim licima korišćenjem sredstava poslodavca;

14.odbijanja davanja na uvid podataka i informacija korisnicima, roditeljima, zakonskim zastupnicima i drugim licima i organima,u skladu sa zakonom;

 

 

 

 

 

 

15.odbijanje  prijema i davanja na uvid evidencije i dokumentacije licu koje vrši nadzor nad radom poslodavca, korisniku, roditelju, odnosno staratelju, koji na to imaju pravo u skladu sa zakonom;

16.neizvršavanje ili nesavesno,neblagovremeno ili nemarno izvršavanje poslova ili naloga pretpostavljenog u toku rada,odnosno za vreme nezakonite obustave rada ili štrajka;

17.zahtevanje ili primanje poklona,materijalnih dobra,usluga i druge koristi od korisnika,njegovog zakonskog zastupnika,srodnika ili drugog lica,u vezi sa vršenjem poslova iz nadležnosti pružaoca usluge;

18.neobaveštavanje direktora,drugog nadležnog lica ili tela o nepravilnostima,štetnostima ili drugoj pojavi koja bi na radnom mestu mogla da ugrozi bezbednost i zdravlje korisnika ili bezbednost i zdravlje zaposlenih;

19.netačno zlonamerno prijavljivanje povreda radne discipline i pravila ponašanja zaposlenih;

20.svako drugo ponašanje koje utiče na narušavanje radne atmosfere i dovodi do ometanja u obavljanju posla.

 

                    Postupak utvrdjivanja odgovornosti za povredu pravila ponašanja

 

Član 6.

 

Kontrolu poštovanja propisanih pravila ponašanja vrši direktor ili lice koga on ovlasti.

Zaposleni je dužan da slučajeve povrede pravila ponašanja iz člana 5.ovog akta,prijavi ovlašćenom zaposlenom ili direktoru.

 

Član 7.

 

O izvršenoj povredi pravila ponašanja,ovlašćeni zaposleni na osnovu neposredne kontrole poštovanja pravila ponašanja ili po dostavljanju prijave,obaveštava u pisanoj formi direktora.

Direktor odnosno rukovodilac pružaoca usluge dužan je da obavesti Komoru socijalne zaštite ako se postupak prema članu Komore socijalne zaštite završi otkazom ugovora o radu,radi pokretanja postupka oduzimanja licence.

 

Član 8.

Obaveštenje iz člana 7.stav1.ovih pravila,naročito sadrži:

 

1.ime i prezime zaposlenog koji je izvršio povredu pravila ponašanja;

2.vrstu  povrede pravila ponašanja iz čl.5.ovog akta:

3.okolnosti pod kojima je nastala povreda pravila ponašanja;

4.dokaze o izvršenoj povredi (izjave,prijave i dr.) i druge činjenice bitne za odlučivanje.

 

Član 9.

U pogledu udaljenja zaposlenog sa rada i drugih mera i postupaka,neposredno se primenjuju odredbe zakona kojim se uredjuje rad,sprečavanje zlostavljanja na radu i drugih propisa.

 

                                              Završna odredba

 

Član 10.

 

Ovaj akt stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli poslodavca.

 

U Kragujevcu 02.02.2012.g                                                      Direktor                                                                                                                

Br.01-  56/2                                                         dr.Suzana Perović,neuropsihijatar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *