Правилник о обезбеђењу и заштити

 

P  R  A  V  I  L  N  I  K

O OBEZBEDJENJU I ZAŠTITI  ZAVODA ZA SMEŠTAJ ODRASLIH LICA „MALE PČELICE“

 

 

U KRAGUJEVCU,______________BROJ:_______

 

Na osnovu člana 29. Statuta Zavoda za smeštaj odraslih lica „Male Pčelice“ Kragujevac, Upravni odbor Zavoda  na sednici održanoj dana__________________godine, doneo je

 

P R A V I L N I K

O OBEZBEDJENJU I ZAŠTITI ZAVODA ZA SMEŠTAJ ODRASLIH LICA „MALE PČELICE“

 

 

 

I OPŠTE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim Pravilnikom uredjuju se pitanja vezana za organizaciju obezbedjenja fizičko tehničke zaštite i zaštite od požara u Zavodu za smeštaj odraslih lica „Male Pčelice“ Kragujevac (u daljem tekstu: Zavod), a naročito: plan obezbedjenja, dužnosti, zadaci, ovlašćenja i odgovornosti radnika i organa u ovoj oblasti.

 

Član 2.

Radnici Zavoda  u okviru ostvarivanja svojih prava i dužnosti u vezi sa radom, imaju pravo, obaveze i dužnosti neprestanog obezbedjivanja objekata i celokupne imovine Zavoda.

Obezbedjivanje iz prethodnog stava podrazumeva zaštitu materijalnih dobara Zavoda kako bi se obezbedio život i zdravlje korisnika i nesmetan rad radnika.

Obezbedjenje i zaštita materijalnih dobara u smislu stava 1. i 2. ovog člana podrazumeva fizičko-tehničku i protivpožarnu zaštitu.

 

Član 3.

Finansijska i druga sredstva potrebna za izvršavanje zadataka iz člana 2. Pravilnika, kao i za stručno obrazovanje i usavršvanje  radnika u toj oblasti obezbedjuju se u skladu sa programom razvoja i godišnjih programa rada Zavoda.

 

Član 4.

Pitanja vezana za ulaz i izlaz,  kao i kretanje stranaka, ulaz i izlaz vozila i iznošenje, unošenje imovine regulišu se posebnim delom ovog Pravilnika.

 

Član 5.

Radnik koji se ne pridržava odredaba ovog Pravilnika čini težu povredu radne obaveze za koju snosi odgovornost po propisima od isciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika u Zavodu.

 

 

II   FIZIČKO-TEHNIČKA ZAŠTITA OBJEKATA

 

 

Član 6.

Pod objektima obezbedjenja, zaštite i čuvanja u smislu ovog Pravilnika, podrazumevaju se svi gradjevinski objekti, dvorišta i imanje, ograde, zasadi, osnovna stada, mašine, aparati, postrojenja, oprema, bitan inventar, materijal, novac u blagajnama, dokumentacija i druga materijalno finansijska sredstva sa kojima raspolažu radnici i korisnici Zavoda i Zavod kao i sredstva trećih lica koja se nalaze u krugu i objektima Zavoda a povereni su od strane Zavoda na upotrebu ili čuvanje.

 

Član 7.

Posebni objekti obezbedjenja i zaštite su radnici i korisnici Zavoda a naročito pažnja se posvećuje korisnicima koji u odredjenom stanju ne poseduju orijentaciju u vremenu i prostoru.

 

Član 8.

Poslove obezbedjenja i čuvanja objekata vrše radnici jedinice obezbedjenja u okviru službe opštih, pravnih i kadrovskih poslova.

Pored radnika iz prethodnog stava ovog člana svi radnici Zavoda, u okviru ostvarivanja svojih prava i dužnosti na radu i u vezi sa radom, obavezni su i odgovorni za obezbedjivanje i zaštitu bez obzira da li su u vezi odnosno radnom odnosu na neodredjeno ili odredjeno vreme i sva lica koja se privremeno ili povremeno nalaze u objektima ili u krugu Zavoda.

Obaveza iz prethodnog stava odnosi se na sve radnike, bez obzira na vreme koje su obavezni da u Zavodu provedu radi obavljanja redovnih poslova, odnosno radnih zadataka, ako se zateknu u krugu ili objektima Zavoda.

 

Član 9.

U vanrednim situacijama na poslovima obezbedjenja i zaštite mogu se angažovati i rasporediti svi radnici Zavoda.

 

Član 10.

Jedinica za obezbedjenje ima rukovodioca dela procesa rada obezbedjenja kojom rukovodi  i koji vrši neposredno kontrolu rada, organizuje rad u smenama i vrši rasporedjivanje radnika jedinice na odredjene poslove.

 

Član 11.

Poslovi i radni zadaci jedinice za obezbedjenje uredjuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Zavoda.

 

Član 12.

Poslove i radne zadatke obezbedjenja i zaštite mogu da obavljaju lica koja pored opštih uslova predvidjenih zakonom, ispunjavaju i opšte uslove.

Kao posebni uslovi za lica koja zasnivaju radni odnos radi obavljanja poslova i radnih zadataka neposrednog fizičkog obezbedjenja i protivpožarne zaštite utvrdjuju se:

–          da je muškog pola,

–          da je odslužio vojni rok,

–          da  nije osudjivan za krivična dela napada na ustavno uredjenje, ugrožavanje teritorijalne celine, podrivanja vojne i odbrambene moći, nasilja prema predstavniku najvišeg državnog organa, oružane pobune, terorizma, diverzije, povrede teritorijalnog suvereniteta, otmice vazduhoplova, ugrožavanja bezbednosti leta vazduhoplova, ubistva, teške telesne povrede, lake telesne povrede, učestvovanje u tuči, ugrožavanje sigurnosti, ugrožavanjeopasnim orudjem pri tuči ili svadji, otmice, silovanja, protivprirodnog bluda, teške kradje, razbojničke kradje, razbojništva,teški slučajevi razbojničke kradje i razbojništva, iznude, izazivanja  opšte opasnosti, nezakonitog lova, sprečavanje službenog lica u vršenjuslužbene dužnosti, ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti ili ugrožavanja javnog reda i mira, nasilničkog ponašanja, izradjivanja i nabavljanja oružja i sredstava namenjenih za izvršenje krivičnog dela, učestvovanje u skupini koja izvrši nasilje i za krivično delo neovlašćenog  nabavljanja, drženja, nošenja, izrade, razmene ili prodaje vatrenog oružja, municije ili ekspolozivnih materija,

–          da ispunjava posebne zdravstvene uslove, uz redovnu kontrolu na 3 godine,

–          da nije stariji od 30 godina, ako prvi put zasniva radni odnos i da je završio obuku o rukovanju sredstvima PPZ.

–          da je završio obuku o stručnom rukovanju ručnim batrenim oružjem.

 

Član 13.

Radnik koji obavlja poslove, odnosno radne zadatke neposrednog fizičkog obezbedjenja, za vreme vršenja poslova, odnosno radnih zadataka naoružan je službenim pištoljem.

Obuka radnika za rukovanje i upotrebu oružja i provera znanja vrši se jednom godišnje, a o tome se neposredno stara rukovodilac službe.

 

 

Član 14.

Svi radnici koji obavljaju poslove, odnosno radne zadatke fizičkog obezbedjenja i protivpožarne zaštite su uniformisani i bez uniforme ne mogu obavljati dužnost.

Svakom radniku, u smislu predhodnog stava, pripada uniforma i ličnaoprema i to:

 

 1. zimska uniforma – 1 par na 3 godine
 2. letnja uniforma  – 1 par na 3 godine
 3. košulja za zimsku uniformu – 2 kom. Na 2 godine
 4. košulja letnja za letnju uniformu – 2 kom. Na 2 godine,
 5. kravata – 2 komada na 2 godine
 6. vindjakna – 1 komad na 3 godine
 7. kišni mantil – 1 komad na 5 godina
 8. cipele letnje – 1 par na 2 godine
 9. cipele zimske – 1 par na 2 godine
 10. radni kombinezon – 1 komad na 5 godina
 11. opasač – 1 komad na 10 godina
 12. pištaljka – 1 komad – trajno.

 

Član 15.

Fizičko obezbedjenje, čuvanje i zaštita objekata Zavoda naročito obuhvata:

–          čuvanje i obezbedjenje zgrade, prostorija i druge imovine Zavoda,

–          zabranu i sprečavanje neovlašćenim i nepoznatim licima prilaz  zgradama, postrojenjima, prostorijama i drugoj imovini Zavoda,

–          kontrolu i evidentiranje ulaza i izlaza radnika, korisnnika i stranki u krug Zavoda,

–          kontrolu ulaska i izlaska transportnih sredstava,

–          otklanjanje i sprečavanje pojave koje mogu ugroziti život i zdravlje radnika i korisnika i osnovnog stada ili naneti štetu Zavodu,

–          pravilnu primenu odredaba samoupravnih opštih akata Zavoda iz oblasti društvene smaozaštite.

 

Član 16.

U okviru poslova obezbedjenja i zaštite rukovodilas službe pravnih i opštih poslova Zavoda;

–  organbizuje fizičko obezbedjenje davanjem pismenih i usmenih uputstava za rad,

– Stara se o obezbedjenju radnika na poslovima obezbedjenja i zaštite orudjem i tehničkim sredstvima,

– Stara se o obrazovanju i usavršavanju kadrova,

– Stara se o čuvanju, održavanju i pravilnoj primeni orudja i ostalih tehničkih sredstava obezbedjenja,

– vrši stalni nadzor nad poslovima obezbedjenja,

– stara se o evidenciji rada radnika i obezbedjivanju uslova za uspešan rad radnika,

– podnosi izveštaje organima upravljanja o izvršavanju poslova, odnosno radnih zadataka iz oblasti obezbedjenja i zaštite,

– obavlja i druge poslove od značaja za obezbedjenje i zaštitu.

 

Član 17.

Rukovodilac dela procesa rada u oblasti poslova fto i pp zaštite ima sledeće dužnosti i zadatke:

–          pravi raspored rada radnika i vrši nadzor nad njihovim radom,

–          stara se o  čuvanju i pravilnoj upotrebi oružja, opreme i drugih tehničkih sredstava potrebnih za vršenje poslova obezbedjenja i predlaže njihovu nabavku,

–          da o svim dogadjajima i pojavama koje mogu biti od uticaja na bezbednost ljudi i imovine obavesti rukovioca službe pravnih i opštih poslova i u neodložnim slučajevima direktora  Zavoda i stanicu milcije,

–          da obavlja i druge poslove koji mu se stave u zadatak.

 

Član 18.

Koordinator smene na nivou Zavoda u oblasti poslova  obezbedjenja i zaštite ima sledeća prava i dužnosti:

–          kontroliše rad radnika na poslovima obezbedjenja i zaštite i u knjigu koordinatora unosi ono što smatra  za potrebno,

–          da zahteva i sprovodi udaljivanje sa rada radnika koji je pod uticajem alkohola ili na drugi način ugrožava bezbednost radnika korisnika i imovine Zavoda, odnosno remeti javni red i mir,

–          da u slučaju napada na objekte i imovinu Zavoda organizuje akciju otklanja opasnosti i o tome najhitnije obavesti direktora,

–          da u slučaju stvarne ili probne meobilizacije po naredjenju nadležnog organa Zavoda postupi prema dobijenom uputstvu.

–          Da održava vezu sa centrom za obaveštavanje prema dobijenom uputstvu,

 

 

Član 19.

Radnik na poslovima obezbedjenja i zaštite, pored poslova i zdataka utvrdjenih  opštim aktima Zavoda, ima sledeće dužnosti i zadatke:

–          da poznaje način vršenja službe obezbedjenja i zaštite, ovlašćenja i dužnosti propisane za objekte na kojima vrši obezbedjenje i čuva i sačuva ono što mu je povereno,

–          da kontzroliše ulazak i izlazak radnika, korisnika i stranki i da vrši druge poslove vezane za evidenciju prema pismenim uputstvima izdatim od ovlašćenog lica,

–          da legitimiše nepoznata lica, a po izlasku iz kruga da ih pretrese,

–          da legitimiše i pretrese nepoznata lica koja se zateknu na mestu gde je pristup zabranjen,

–          da vrši pregled – pretres radnika prilikom izilaska iz Zavoda i spreči protivpravno iznošenje imovine,

–          da pregleda prevozna sredstva prilikom ulaska i izlaska iz kruga Zavoda,

–          da bude podšišan, obrijan, nosi propisanu uniformu za vreme obavljanja dužnosti  (uniforma mora biti uvek čista i opeglana),

–           da zna da rukuje oružjem i drugim tehničkim sredstvima kojima se vrši obezbedjenje i sredstvima za protivpožarnu zaštitu,

–          Da uredno stupa na dužnost, savesno obavlja poslove obezbedjenja u Zavodu i o svemu neprirodnom što zapazi prilikom obilaska objekata obezbedjenja i zaštite,

–          Da po nalogu ovlašćenog radnika, odnosno koordinatora sme, prinudi neposlovno lice da napusti krug Zavoda (u slučaju da nemože da obavesti stanicu milicije),

–          Da u knjigu primo predaje dužnosti unese sve dogadjaje koji su se desili dok je on bio na dužnosti, a koji su od interesa za obezbedjenje i zaštitu,

–          Da obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Pravilnikom, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i uputstvima ovlašćenih lica.

 

Član 20.

Radnici na poslovima obezbedjivanja i zaštite mogu imati  promenu uniforme samo za vreme vršenja službe (u vreme vršenja službe uračunava se i vreme putovanja od stana do Zavoda i natrag).

Za vreme vršenja službe radnik iz prethodnog stava nosi službeno oružje i pištaljku.

Službeno oružje koje nije u upotrebi drži se i čuva na odredjenom mestu, tako da do njega ne mogudoći druga lica.

 

Član 21.

Radnici na poslovima obezbedjenja i zaštite imaju ovlašćenja za primenu sredstava prinude i vatrenog oružja u sledećim slučajevima:

–          kada treba da zabrane neovlašćenim licima ulazak u krug Zavoda, odnosnio pristup odredjenim objektima i prinudno ih udalje,

–          da zadrže lice zatečeno u vršenju krivičnih dela  za koje se goni po službenoj dužnosti,

–          ako na drugi način ne mogu da zabrane ulazak u krug, odnosno u objektima odnosno zadrže lica zatečena u vršenju krivičnih dela,

–          da upotrebi vatreno oružje ukoliko na drugi način ne mogu da odbiju neposredni napad kojim se ugrožava njihov život, život radnika ili korisnika ili neposredni napad na objekat koji se obezbedjuje,

–          da na zahtev odgovornog lica udalji sa poslova i radnih zadataka radnika koji je pod uticajem alkohola ili na drugi način ugrožava bezbednost radnika, korisnika i imovine, odnosno remeti javni red i mir u Zavodu.

Prilikom upotrebe oružja radnik mora paziti da ne povredi druga lica kao i da upozori napadača da će, ukoliko ne prestane sa napadpm upotrebiti oružje.

Upozorenje iz prethodnog stava daje uzvikom „stoj“ illi „pucaću“ tri puta pre upotrebe.

 

Član 22.

Prilikom vršenja poslova obezbedjenja radnik ima pravo da  pištaljkom da znak licu koje se nalazi na području njegovog obezbedjenja sa ciljem da isto stane radi obezbedjenja i službenog upozorenja.

 

Član 23.

Radnik na poslovima obezbedjenja i zaštite dužan je da u slučaju zadržavanja lica koje je zatečeno u vršenju krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti odmah obavesti stanicu milicije, odnosno da joj preda zadržano lice.

 

 

 

III  ZAŠTITA OD POŽARA

 

 

 1. Oragnizacija zaštite od požara

                                                            

Član 24.

 

Zaštita od požara obuhvata sastav mera i radnji, normativne organiazcione, gradjevinske, tehničke, tehnološke, obrazovne i propagandne prirode a ucilju zaštite života ljudi i imvoine Zavoda od požara.

 

 

Član 25.

Zaštita od požara se organizuje i neprekidno sprovodi na svim mestima i u svim objektima u Zavodu gde postoji mogućnost nastajanja požara.

U cilju zaštite od požara preduzimaju se mere i radnje za uklanjanje uzroka požara, za sprečavanje nastojanja i smirenja, za otkrivanje i gašenje požara kao i za spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, a naročito:

1. uredjaja, elektroinstalacije, vodovodne, gasne i druge instalacije, gromobrana, hidrantske mreže,aparati i druge sredstva moraju se redovno kontrolisati, pregledati i uredno održavati.

2. u krugu, svim objektima i prostorijama moraju se obezbediti, držati na odredjenim mestima i održavati u ispravnom stanju vatrogasne sprave, aparati, sudovi sa vodom i peskom i druga sredstva za gašenje požara.

3. zapaljive tečnosti, gasovi i drugi lako zapaljivi i eksplozivni materijali koji se koriste u procesu rada mogu se držati u za to odredjenim prostorijama samo u odredjenim količinama, a utakanje i istakanje i prenos ovih sredstava se vrši samo u za to odredjenim prostorijama i sa propisanim sredstvima, oprezno i pažljivo.

4. na svim mestima gde se drži ili upotrebljava lako zapaljivi materijali moraju biti stavljena propisana obaveštenja i upozorenja o zabrani prilaza neovlašćenim licima, upotreba vatre i drugih sredstava koja mogu proiuzrokovati požar ili eksploziju.

5. peći za zagrevanje i drugi grejni uredjaji moraju biti obezbedjeni od prenošenja vatre,izbijanja i širenja požara.

 

Član 26.

Prilikom zaključivanja ugovora o izvodjenju radova sa trećim licima obavezno se unosi i posebna klauzula „OBAVEZNO SPROVODJENJE MERA ZAŠTITE OD POŽARA ZA VREME PRIPREME I IZVODJENJA RADOVA“.

 

Član 27.

Stručne ekskurzije, delegacije, poslovni partneri i druga lica, za koje se odobri razgledanje prostorija ili postrojenja, smeju ulaziti u objekte, odnosno prostor samo uz pratnju ovlašćenog lica ili drugog lica odgovornog za zaštitu od požara.

Pre ulaska u prostorije, odnosno prostore, sva lica moraju biti upoznata sa merama zaštite od požara ukoliko je to potrebno za njihovu sigurnost i sigurnost u prostorijama ili prostorijama kroz koje prolaze.

 

Član 28.

Radnici zaposleni u Zavodu, kao i korisnici smešteni u njemu, neposredno sprovode mere zaštite od poožara i posebno su obavezni:

–          da se upoznaju sa organizacijom zaštite od požara i jedinicom civilne zaštite u Zavodu,

–          da budu upoznati  sa opasnostima od požara i eksplouzije,

–          da budu detaljno upoznati sa uputstvima za siguran rad  sa stanovišta zaštite od požara i eksplozije, posebno sa dužnostima koje se odnose na izvršavanje poslova i zadataka u okviru svojih redovnih radnih obaveza,

–          da znaju broj telefona vatrogasne jedinice u gradu kao i broj stanice milicije,

–          da znaju razmeštaj aparata i druge opreme za zaštitu od požara,

–          da znaju gde se nalaze glavni električni osigurači za isključivanje električne struje u slučaju izbijanja požara ili u slučaju neke druge hitne potrebe,

–          da znaju kako treba postupati i kako se ponašati u skladu, u slučaju da nastupi okolnost od požara ili u slučaju nastanka požara,

–          da budu osposobljeni za gašenje požara aparatima i drugom vatrogasnom opremom,

–          da se pri rasporedjivanju  na poslove i radne zadatke prilikom premeštaja sa jednog radnog mesta na drugo upoznaju sa opasnostima od požara i merama zaštite u delokrugu svog rada i u objektu u celini,

–          da održavaju u ispravnom stanju uredjaje, aparate, instalacije i druga sredstva rada kojima rukuju ili za čije su ispravno funkcionisane odgovornim posebno u pogledu zaštite od požara i eksplozije,

–          da odbiju izvršavanje poslova i radnih zadataka ako postoji neposredna odgovornost za nastajanje požara ili eksplozije, zato što nisu bile sprovedene odgovarajuće mere zaštite od požara,

–          da se  pridržavaju uputstava o sigurnom radnom postupku i uputstva neposrednog organizatora rada, pa i da napuste radno mesto ako to od njih, zbog zaštite od požara, zahteva odgovorno lice,

–          da za sve uočene nedostatke ili nepravilnosti koji bi mogli imati za posledice izbijanje i širenje požara odmah preduzmu mere da se te opasnosti otklone,

–          da o pojavljenim opasnostima odmah obavesti neposrednog organizatora rada ili drugo odgovorno lice kao i druge radnnike i korisnike o ugroženoj zoni,

–          da propisani način rada i postupanja poštuju, kako na svom radnom mestu tako i u drugim prostorijama i objektima Zavoda kuda se kreću,

–          da se u toku rada neprestalno usavršavaju i proširuju svoja znanja o zaštiti od požara,

–          da podnese predloge za bolje i uspešnije organizovanje i sprovodjenje mera i poslova iz oblasti zaštite od požara,

–          da učestvuju u gašenju požara i pružaju pomoć prilikom gašenja, kao i evakuacije i spašavanja ljudi i imovine iz ugroženih objekata,

–          da se detaljno upoznaju sa odredbama ovog Pravilnika, planom zaštite od požara i drugim propisima kojima se regulišu specifične mere i poslovi u njihovom delokrugu rada, kao i da se tih mera strogo pridržavaju,

–          da prisustvuju obuci (teoretskom i praktičnom delu) koja se u Zavodu organizuju i sprovode radi informisanja i obrazovanja radnika iz materije zaštite od požara.

 

 1. Prava i obaveze poslovodnog organa i drugih organizatora rada u oblasti zaštite od  požara

 

Član 29.

U oblasti zaštite od požara direktor Zavoda:

– organizuje i vrši nadzor primene i sprovodjenja propisa , saamoupravnih opštih akata i odluka organa upravljanja iz oblasti zaštite od požara,

– odgovoran je za pravovremenu izradu,donošenje i sprovodjenje poslova i preduzimanje mera za sprovodjenje zaštite od požara,

– pokreće disciplinski postupak protiv lica koja su učinila povrede radnih obaveza u vezi sa zaštitom od požara,

– izdaje nalog odgovornim radnicima da o svakom požaru koji nastane u Zavodu odmah obavesti Sekretarijat unutrašnjih poslova Opštine Kragujevac,

– vrši funkciju nadzora i kontrola radnika koji imaju posebna ovlašćenja i odgovornosti u pogledu sprovodjenja mera zaštite od požara i koji neposredno rade na sprovodjenju tih mera.

 

Član 30.

 

Rukovodilac službe pravnih i opštih poslova, odnosno rukovodilac službe ili rukovodilac procesa rada u oblasti zaštite od požara:

–          upoznaje svakog rdnika, pre rasporedjivanja na poslove i radne zadatke sa opasnostima od požara i eksplozija, sa merama zaštite i ostala uputstva za siguran rad sa stanovišta zaštite od požara u odredjenom radnom prostoru,

–          osigurava primenu tehničko tehnoloških mera zaštite od požara na instalacijama, uredjajima, postrojenjima i drugim sredstvima rada,

–          obezbedjuje primenu normi i normativa zaštite od požara, zavisno od specifičnosti namene objekata prostorija ili drugog prostora,

–          osigurava mere za unapredjivanje zaštite od požara,

–          zabranjuje rad na izvršavanju poslova i radnih zadataka u prostoriji gde preti neposredna opasnost od nastanka požara, ako se ta opasnost nemože otkloniti,

–          zabranjuje držanje, smeštaj i uskladištenje vatrostalnih stvari ako prethodno nisu sprovedene mere zaštite od požara ili ako je to u suprotnosti sa opštom primenom sa opštim propisima i odredbama ovog Pravilnika,

–          zabranjuje rad radnika koji gurubo propisane mere zaštite od požara ili na drugi način prestavlja opasnost za prouzrokovanje požara,

–          pokreće postupak zbog povrede radnih dužnosti,

–          organizuje gašenje požara u Zavodu odnosno poslovnoj prostorji koja pripada delu procesa rada kojim rukovodi.

 

 

Član 31.

Radnik koji na radu ne primenjuje mre zaštite od požara, koji se ne pridržava utvrdjenih uputstava za siguran rad sa stanovišta zaštite od požara, koji ne izvršava poslove i radne zadatke, utvrdjene ovim Pravilnikom i drugim samoupravnim opštim aktima od zaštite od požara ili ih izvršava suprotno ovim odredbama čini povredu radnih dužnosti.

Odgovornost iz prethodnog stava ne isključuje krivično, prekršajnu ili materijalnu odgovornost.

 

 

 

 

 

 

3. Obuka za zaštitu od požara

 

 

 

Član 32.

Obuka za zaštitu od požara u smislu ovog Pravilnika  smatra se organizovanje i unapredjenje programiranih aktivnosti preko kojih radnici stiču znanja i iskustva za rad bez opasnosti od izbijanja požara kao i veština i osposobljenost u gašenju nastalog požara.

Svaki radnik Zavoda je dužan da savlada program obuke koji utvrdi  nadležni organi Zavoda.

 

Član 33.

Obuka odnosno obučavanje radnika iz oblasti od zaštite od požara sprovodi se:

–          pri stupanju radnika na rad, a pre rasporeda na poslove i radne zadatke,

–          pri rasporedjivanju, razmeštaju radnika na druge poslove i radne zadatke, odnosnou drugu organizacionu jedinicu, ako se njoj bitno razlikuju mere zaštite od požara,

–          u toku rada radnika,

–          u okviru programa stručnog osposobljavanja.

 

Član 34.

Program obuke radnika, za zaštitu od požara donosi Upravni odbor Zavoda, na predlog rukovodioca službe za pravne i opšte poslove.

Program iz prethodnog stava obuhvata teoretska i praktična znanja:

–          o opštim opasnostima od požara u svim oblicima,

–          u  opštim i specifičnim opasnostima od požara vezanim za pojedineposlove i radne zadatke,

–          o normama i normativima zaštite od požara i panike po važećim propisima koji se primenjuju pri izvršavanju poslova i radnih  zadataka,

–          po odredbama ovog Pravilnika i drugih samoupravnih opštih akata u Zavodu koji se odnose na PPZ,

–          o pravima, dužnostima i odgovornostima radnika u sprovodjenju zaštite od požara,

–          o načinu rukovanja aparatima za gašenje požara.

O sprovodjenju programa obuke stara se radnik odgovoran za sprovodjenje programa rada PPZ, a u njegovom odsustvu rukovodilac službe.

 

Član 35.

Posle sprovedenog programa obuke sprovodi se postupak provere osposobljenosti radnika i teoretskog i praktičnog dela.

Provera znanja i osposobljenosti iz prethodnog stava obalja se:

–          testiranjem teoretskog znanja, ako postoje kvalitetni testovi, ili

–          usmenim konkretnim ispitivanjem teoretskih znanja, ili

–          proverom praktičnih znanja pri obavljanju vežbi gašenja požara i spašavanja lica i imovine.

Rezultati provere ocenjuju se ocenama „završio obuku“ ili „nije završio obuku“.

Radnik koji ne zadovolji kod provere znanja, dužan je da savlada predvidjeni program i da se podvrgne novoj proveri od 15-30 dana nakon neuspele provere  znanja.

 

Član 36.

O sprovodjenju programa obuke i proveri osposobljenosti radnika vodi se uredna dokumentacija i evidencija.

Dokumentaciju i evidenciju iz prethodnog stava vodi radnik koji radi na poslovima PPZ.

 

 

 

4. Osmatranje i obaveštavanje

 

                                                    Član 37.

Osmatranje i otkrivanje pojave požara u Zavodu organizuje se na jedan od sledećih načina:

–          da se u svim objektima i prostorijama instalira automatski uredjaji za otkrivanje i pojavu požara čiji se alarm nalazi u zgradi portirnice,

–          osmatranjem odnosno obilaskom: radnika u smeni, koordinatora smene i radnika na poslovima obezbedjenja i zaštite,

–          za davanje znaka uzbune postoji električna sirena sa utvrdjenim znakom uzbune,

–          prijava požara vatrogasnoj jedinici grada i MUP-a vrši se telefonom direktno ili preko telefonske centrale.

 

 

5. Unutrašnja kontrola nad poslovima zaštite od požara

 

                                                               Član 38.

U sprovodjenju mera zaštite od požara unutrašnja kontrola, kao poseban oblik društvene samozaštite, organizuje se i sprovodi tako što:

– rukovodilac službe pravnih i opštih poslova, kojoj pirpada grupaza obezbedjenje kao deo procesa rada, kontroliše rad radnika na obezbedjenju i radnika koji je na poslovima priprema za protivpožarnu zaštitu,

– radnici na poslovima obezbedjenja i radnik na poslovima priprema za protivpožarnu zaštitu kontrolišu da li neposredni organizatori rada izvršavaju zadatke i poslove zaštite od požara utvrdjene odredbama ovog Pravilnika,

– neposredni organizatori rada, svaki u svom delokrugu rada, kontrolišu da li se radnici pridržavaju i sprovode mere zaštite od požara.

 

Član 39.

Radnik koji radi na poslovima pripreme za protivpožarnu zaštitu i poverenik civilne zaštite dužni su da poznaju sve propise i opšta akta iz oblasti zaštite od požara i da prate savremena i druga rešenja u primeni mera zaštite od požara, a naročito:

 

 

 

–          da poznaju organizaciju rada Zavoda, proces rada, opasnost koje se javljaju pri radu i mere za njihovo sprečavanje,

–          saradnju sa organizacijama udruženog rada specijalizovani za zaštitu od požara i sa drugim stručnim organizacijama u sprovodjenju, unapredjenju i osiguravanju mera zaštite od požara,

–          briga o celokupnoj problematici, primeni i sprovodjenju svih akcija i mera iz oblasti zaštite od požara,

–          vode brigu o svim nedostacima i nepravilnostima kao i o preduzetim merama iz zaštite od požara.

 

 

6. Mere zaštite od požara

 

 

Član 40.

Prilaz Zavodu i putevi u krugu Zavoda moraju uvek biti slobodni i nezakrčeni radi nesmetane evakuacije i radi brže intervencije pri gašenju požara.

Sve mašine za obradu i uredjaji za ventilaciju u radionicama moraju se održavati u ispravnom stanju. U radionicama se ne smejuobavljati radovi sa otvorenom vatrom.

Pušenje u radionicama je strogo zabranjeno. Pušenje se dozvoljava u posebnoj prostoriji, u kojoj ne postoji neposredna opasnost od požara, sa dovoljnim brojem pepeljaraili na krugu  ispred objekta u kome smeštena radionica.

 

Član 41.

Svakodnevno, pre početka rada, za vreme rada i po završetku rada u radionicama sprovodi se vizuelni nadzor o ispravnosti uredjaja,aparata i opreme.

U radionicama i skladištima materijala za radionice se zabranjuje:

– paljenje šibica i pušenje,

– korišćenje sveća ili petrolejskih svetiljki,

– zavarivanje, lemljenje i druga upotreba plamena,

– upotreba jako zapaljivih materija,

– garažiranje motornih vozila i upotreba,

– upotreba nedovoljno sigurnih i predimenzioniranih električnih osigurača,

– upotreba električnih grejalica (peći, rešoa) plinskih grejalica i drugih peći.

 

Član 42.

Sav prostor oko osnovnih električnih razvodnih ploča i oko ormana sa stalnom automatikom mora se održavati slobodan i nezakrčen.

Sav prostor oko glavnih električnih sklopki, izlaznih vrata i vatrogasnih aparata mora se održavati nezakrčen radi nesmetanog pristupa u slučaju  intervencije i nesmetanog izlaza za slučaj opasnosti.

 

 

 

 

Član 43.

U radionice, po pravilu, treba dostavljati sirovine i predmete samo u količini potrebnojza neposreda rad, dok se ostale količine drže u skladištu.

Gotovi proizvode se, po pravilu, odmah iznose iz radionice, ispručuju kupcu, ili skladište u magacine.

 

Član 44.

Po završenom radu u svim radionicama i radnim prostorijama sprovode se sledeće mere:

–          obavlja se čišćenje prostorija, mašina i skaldišta u smeće iznosi i spaljuje se za to odredjena mesta,

–          isključuju se iz upotrebe svi aparati i mašine na elekromotorni pogon,

–          ostavljaju se slobodni svi putevi – prilazi i prostor oko glavnih elekričnih sklopki i aparata za gašenje požara,

–          vrši se provera da li su sprovedene i druge mere zaštite od požara predvidjene ovim Pravilnikom i drugim uputstvima o merama zaštite od požara.

 

Član 45.

U svim radionicama i prostorijama gde se radi sa lako zapaljivim materijama u okviru radne ili okupacione terapije, u krugu Zavoda kao u sličnim prostorijama moraju biti istaknuti  uputstva o merama zaštite od požara (mere koje se moraju sprovoditi pre, u toku i na kraju rada i mere ograničenja ili zabrane).

 

Član 46.

Električna instalacija u objektima i svim radnim prostorijama mora biti izvedena u svemu prema utvrdjenim standardima i propisima i sa  propisanim materijalima.

Pojedini stručni krugovi moraju biti vidljivo označeni postavljanjem potpisnih pločica ispod osigurača.

Na oklopu sklopi moraju biti vidljivo i trajno označeni položaji  „UKLJUČENO“ i „ISKLJUČENO“.

Pri izvodjenju elektro instalterskih i elektro monterskih radova kao i pri održavanju opreme moraju se u svemu primenjivati odredbe propisa o tehničkim merama i usklovima za izvodjenje elektro aenergetskih instalacija i drugih elektro tehničkih propisa.

 

Član 47.

Sve zgrade i objekti u Zavodu moraju biti osigurani gromobranskom instalacijom.

O instalacijama protiv groma se vodi tehnička dokumentacija za svaki objekat pojedinačno.

O ispravnosti gromobranske instalacije vodi se stalna briga redovnim kontrolnim pregeldima pri čemu, se u skaldu sa propisima vodi odredjena dokumentacija.

 

Član 48.

U stambenim paviljonima se, u okviru mera zaštite od izbijanja požara preduzima sledeće:

– na svakom stambenom paviljonu nalaze se aparati  za gašenje požara i to na ulazu u paviljon u dežurnoj sobi i u prostorijama za dnevni boravak i okupacionu terapiju korisnika, kao i druga sredstva: lopate, kramp i slično,

– ispred svakog stambenog paviljona, kao i ispred svih objekata u Zavodu nalaze se sudovi sa vodom i peskom,

– zabranjuje se pušenje u spavaćim sobama, a pušenje u sobama za dnevni boravak uz dovoljan broj pepeljara,

– zabranjuje se pušenje za vreme okupacione i radne terapije u prostorijama kada se ova sprovodi sa lako zapaljivim materijalom,

– zabranjuje se upotreba električnih grejalica, rešoa i sličnih uredjaja u spavaćim sobama,

– materijali za okupacionu terapiju se ne smeju držati u paviljonima po pravilu unosi se dnevna potreba materijala, a po završenom radu isti vraća u skladište,

– zabranjuje se upotreba sveća i drugih svetiljki sa otovorenim plamenom u spavaćim sobama.

 

 

7. Oprema i sredstva za gašenje požara

 

Član 49.

U krugu Zavoda, u objektima i u radnim prostorijama mora biti osiguran dovoljan broj aparata i opreme za gašenje požara.

Vrste i količine aparata i opreme iz prethodnog stava i njihov razmeštaj utvrdjuje se na osnovu analize požarnih opasnosti u objektima i radnim prostorijama.

Aparati i oprema za gašenje požara moraju se održavati u ispravnom stanju, radi čega se povremeno vrši ispitivanje i pregleda ispravnost istih.

O pregledima i ispitivanjima ispravnosti aparata i opreme za gašenje požara vodi se pismena evidencija. Na svakom aparatu mora stajati kontrolna karta sa potrebnim podacima o aparatu i rokovima pregleda – ispitivanja.

 

Član 50.

Aparati za gašenje požara moraju biti zaštićeni od niskih i visokih temperatura, odnosno sa istima se mora postupati u skladu sa uputstvima o njihovom lociranju.

Svaki neispravan ili prazan aparat i druga neispravna oprema za gašenje požara mora se odmah zameniti ispravnim i napunjenim aparatima odnosno drugim ispravnim opremama.

Sanduci sa peskom, odnosno pesak u sanducima se redovno prekopava tako da uvek bude u rastresitom – upotrebljivom stanju za gašenje požara.

Burad sa vodom se svakodnevno kontrolišu i po potrebi dopunjavaju.

 

Član 51.

Isptivanja ispravnosti aparata za gašenje požara vrši se:

 1. Aparati za gašenje prahom:

–          svakodnevno se obavlja vizuelni pregled ispravnosti,

–          svakih 6 meseci obavlja se stručni pregled aparata, merenjem količine gasa i praha, pregleda ispravnosti mlaznice, cevi, ventila i stanje praha.

 

 1. Zidni i spoljni hidranti:

–          svakodnevno se obavlja vizuelni pregled ispravnosti opreme i hidranata,

–          svakih 6 meseci obavljaju se pregledi ispravnosti zidnih i spoljnih hidranata (sa svim sastavnim delovima i opremom) i kontrola dinamičnog pritiska na svim hidrantima.

 

 

 

8. Dužnost radnika u slučaju izbijanja požara

 

Član 52.

Svaki radnik koji primeti neposrednu opasnost od izbijanja požara ili primeti požar dužan je da ukloni opasnost odnosno da ugasi požar ako to može da  učini bez opasnosti za sebe ili drugo lice.

Ako radnik ne može da otkloni opasnost, odnosno ugasi požar, kako je to rečeno u prethodnom stavu, dužan je da odmah obavesti i pozove u pomoć ostale radnike i sposobne korisnike i da raspoloživim aparatima, opremom i sredstvima otklone opasnost, odnosno ugase požar ili da ga lokalizuju i spreče njegovo dalje širenje.

 

Član 53.

Radnici Zavoda koji su primetili izbijanje požara ili su bili upozoreni na opasnost od izbijanja ili pojave požara dužni su da odmah doju na mesto opasnosti, da iz neposredne blizine pokupe sve raspoložive količine aparata i sredstava za gašenje požara i donesu ih na mesto požara radi gašenja požara.

 

 

 

9. Postupak u slučaju požara

 

Član 54.

Na mestu požara, po pravilu, treba da bude samo onoliko radnika koliko to zahteva situacija, zavisno od veličine opasnosti, odnosno požara, raspoloživih vrsta i količina sredstava za gašenje požara, od faze razvoja požara i neposredne opasnosti za život i zdravlje radnika koji izvode intervenciju gašenja požara.

Intervencijom gašenja požara rukovodi jedan od radnika koji se zatekao na mestu opasnosti, odnosno radnik koji je prvi primetio požar i povzao ostale radnike radi gašenja istog. Ako je tu neposredni organizator rada onda on organizuje otklanjanje opasnosti.

 

Član 55.

O pojavi opasnosti od požara ili požara radnik koji je primetio požar, odnosno opasnost, istovremeno se preduzimanjem mera za otklanjanje opasnosti i gašenje požara o tome obaveštava neposrednog oranizatora rada (rukovodioca dela procesa rada, smene, jedinice).

 

 

 

 

Član 56.

Neposredni organizator rada ili lice koje ga zamenjuje, čim dozna za požar, dužan je da odmah dodje na mesto požara i preuzme rukovodjenje organizvanim oblicima gašenja požara i o tome obaveštava direktora Zavoda ili lice koje ga zamenjuje.

Kada neposredni organizator rada ili radnici na mestu požara ocene da nisu u mogužnosti da nastali požar odmah ugase, ili makar lokalizuju raspoloživim sredstvima i aparatima za gašenje požara, dužni su da o požaru obaveste teritorijalnu vatrogasnu jedinicu i stanicu milicije.

 

Član 57.

Neposredni organizator rada ili lice koje gazamenjuje rukovodi organizovanim gašenjem požara sve do dolaska vatrogasne jedinice i pri tome se pridržava opštih načela vatrogasne taktike.

Kada na mesto požara dodje teritorijalna vatrogasna jedinica dalje rukovodjenje i komandu preuzima komandir te jedinice.

U slučaju da na mesto požara dodje više vatrogasnih jedinica dalje  neposrednim gašenjem požara rukovodi komandir vatrogasnih jedinica koja je prva počela gasiti požar.

 

Član 58.

Organizator odnosno rukovodilac organizacionog gašenja požara ima ovlašćenje i dužnosti da:

–          izvrši izvidjanje i procenu situacije,

–          organizuje dopremu raspoloživih aparata i druge opreme za gašenje požara na mesto intervencije,

–          organizuje raspored ljudi i njihovo učešće u gašenju požara i počne odmah gasiti požar,

–          naredjuje isključenje električne struje i dovoda plina,

–          naredi upotrebu vatrogasnih ličnih zaštitnih sredstava,

–          naredi upotrebu ručnih i prevoznih aparata i požarnih hidranata,

–          ukloni zapaljive materije i plinske boece iz ugroženog prostora,

–          preuzme mere za sprečavanje širenja požara,

–          preuzme mere za sprečavanje nastanka panike,

–          organizuje evakuaciju ugroženih ljudi,

–          organizuje uklanjanje ugroženih materijala sa mesta požara,

–          daje znak za uzbunu u slučaju izbijanja požara širih razmera,

–          udalji sa mesta požera radnike koji nemaju odredjene zadatke na gašenju požara,

–          preduzme potrebne mere da se sačuvaju tragovi i predmeti koji mogu poslužiti za utvrdjivanje uzroka požara,

–          organizuje nastavak rada nakon završenog gašenja požara i čišćenja zgarišta.

 

Član 59.

Istovremeno sa preduzetim merama za gašenje požara preduzimaju se mere za zaštitu, odnosno spašavanje ljudi.

 

Za spašavanje ljudi od požara moraju se upotrebljavati omotači od tkanine, voda i druga sredstava koja neće povećati temperaturu i otvoriti rane na telu.

 

Član 60.

Za vreme požara na radnim mestima ostaju samo dežurni radnici.

Radnici koji se u momentu uzbune nalaze na radnim mestima dužni su da i dalje ostanu na svojim mestima i postupaju po naredjenjima organizatora rada i gašenje požara.

Radnici koji su na radu zabranjeno je napuštanje radnih mesta, napuštanje zbornih mesta i svako okupljanje oko mesta požara, osim radnicima koji su za to odredjeni.

 

Član 61.

Posle davanja znaka za uzbunu i nastanka požara zabranjena je upotreba telefona sem za najhitnije razgovore koji su u vezi sa nastalom situacijom.

 

Član 62.

Svako odbijanje izvršenja naloga organizatora rada, odnosno gašenja požara predstavlja težu povredu radne obaveze koja povlači disciplinsku odgovornost, a ova ne isključuje krivičnu, prekršajnu i materijalnu odgovornost.

 

 

 

 

IV     ZAŠTITA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

 

 

 

Član 63.

Pod elementarnim nepogodana u smislu ovog Pravilnika podrazumevaju se :zemljotres, poplava, snežni nanosi i druge elementarne nepogode većih razmera koje mogu da ugroze zdravlje i život ljudi i da prouzrokuje štetu većeg obima.

Sa elementarnimnepogodama izjednačuju se i nesreće prouzrokovane požarom, eksplozijom, saobraćajnim udesima, nestankom električne struje, vode, grejanja i drugim pojavama većih razmera koje mogu ugroziti živote ljudi ili prouzrokovati štete većeg obima.

 

Član 64.

Zaštita od elementarnih nepogoda obuhvata:

–          preventivne mere zaštite kojima se sprečavaju elementarne nepogode ili ublažava njihovo dejstvo,

–          mere zaštite uslučaju neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda kojima se sprovode neposredne pripreme za učešće u zaštiti,

–          mere učešća u zaštiti kada nastupe elementarne nepogode, kojima se obezbedjuje učešće snage i sredstava u zaštit od većih  nepogoda,

–          mere ublažavanja i otklanja neposrednih posledica nastalih dejstvom elementarnih nepogoda.

 

Član 65.

Zaštita od  elementarnih nepogoda sprovodi se prema planovima zaštite Zavoda koji sadrže naročito:

–          procenu moguće ugroženosti i vrste opasnosti od elementarnih nepogoda,

–          procenu raspoloživih i potrebnih sredstava za ovu zaštitu,

–          rukovodjenje zaštitom,

–          način obaveštavanja i uzbunjivanja,

–          način mobilizacije i upotreba snaga za zaštitu (jedinica civilne zaštite, radni ljudi organizacionih jedinica),

–          mere i postupke zamobiliziaciju radnika,

–          organizaciju i sprovodjenje mera z aštite na radu,

–          način sklanjanja, evakuacija i zbrinjavanje evakuisanih i druge mere koje treba hitno preduzeti radi sprečavanja i ublažvanja posledica od elementarnih nepogoda,

–          način održavanja reda i bezbednosti pri intervenciji na ugroženim objektima ili delu Zavoda,

–          organizacija smeštaja i ishrane.

Mere i postupci u Planu odredjuju se za svaku vrstu elementarne nepogode koja, prema proceni može zadesiti Zavod.

 

Član 66.

U slučaju elementarnih nepogoda svaki radnik Zavoda je dužan da preduzia propisane mere  zaštite i da izvršava posebne mere koje se narede.

Kada nastane elementarna nepogoda koja zahvata ceo Zavod, Upravni odbor Zavoda a ako on ne može da se sastane direktor Zavoda, može proglasiti vanredno stanje.

 

Član 67.

Po proglašenju vanrednog stanja, odnosno po saznanju za vanredno stanje radnici Zavoda su dužni da ostanu na svojim mestima ukoliko nisu pozvani na službu u oružane snage, a radnici koji tada nisu u smeni dužni su da odmah dodju u Zavod.

 

Član 68.

Svaki radnik Zavoda ima obavezu da učestvuje u zaštiti od elementarnih nepogoda koja se sastoji naričito u:

–          preduzimanju preventivnih mera zaštite,

–          odazivanju pozivu organa za rukovodjenje zaštitom,

–          učešću u spašavanju ljudi i materijalnih dobara,

–          obaveštavanju nadležnih organa o pojavi elementarnih nepogoda, ili opasnosti koju ona može prouzrokovati,

–          osposobljavanju i obučavanju za učešće u zaštiti od elementarnih nepogoda,

–          učešće u otklanjanju posledica elementarnih nepogoda i u zaštiti i spašavanju ugroženih korisnika, radnika i imovine Zavoda,

–          izvršavanju mera zaštite odredjenih zakonom, ovim Pravilnikom i drugim propisima i planovima zaštite i drugih mera koji naredi nadležni organ.

 

 

Član 69.

Zaštitom od elementarnih nepogoda u Zavodu rukovodi Služba pravnih i opštih poslova koja u izvršavanju poslova donosi naredbe i zaključke.

 

 

 

V       F  I  N  A  N  S  I  R  A  NJ   E

 

 

Član 70.

Sredstva za obezbedjenje i zaštite obezbedjujuse godišnjim finansijskim Planom Zavoda i srednjoročnim planom odbrane i zaštite u Zavodu.

 

Član 71.

Nabavka materijalno tehničkih sredtava i obuka i osposobljavanje radnika za izvršavanje poslova i zadataka iz oblasti obezbedjenja i zaštite vrši se na teret sredstava iz člana 70. ovog Pravilnika a na osnovu planova obezbedjenja i zaštite i odluku nadležnih organa Zavoda.

 

 

 

VI    ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Član 72.

Administrativno tehničke, analitičke i stručne poslove iz oblasti obezbedjenja i zaštite obavlja radnik Službe pravnih i opštih poslova.

 

Član 73.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primenjivaće se osmog dana od dana donošenja.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe odredbe odredjene Pravilnikom o obezbedjenju i zaštit od 09.09.2009.godine.

 

Član 74.

Sa odredbama ovog Pravilnika na uobičajeni način upoznati sve radnika Zavoda do31.12.2009.godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *